Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1994
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Cientifico- Tècnica i opcional e altres. Obligatòria també en l'Opció Cientifico- Tècnica i de ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió, de 1,5 punts

Exercici primer

Problemes

 1. Es llança verticalment un satèlit de massa m = 2000 Kg des de la superfície de la Terra, i es demana:
  1. Energía total necessària per situar-lo en una órbita (suposada circular) de radi R1 = 2Rt, on Rt es el radi de la Terra.
  2. Energia mínima necessària per traslladar-lo fins a la Lluna.

  G=6.67·10-11 S.I. ; Massa de la Terra = 5.96·1024 Kg; Radi de la Terra = 6.37·106m ; Massa de la Lluna = 7.3·1022 Kg ; Radi de la Lluna = 1.74·106 m; Distància Terra-Lluna = 60 Rt

 2. Determineu el desplaçament paral·lel d'un raig de llum en travessar una làmina plana de cares paral·leles de gruix d = 1 cm, i índex de refracció 1,5, per un angle d'incidència de 60º.

  Exercici primer. Problemes

Qüestions

 1. Una ona passa des d'un medi on la seua velocitat és v1 a un altre on la velocitat v2 és major, (v2>v1). ¿Quina condició s'ha d'acomplir perquè es produesca reflexió total?
 2. Diferència entre les línies de camp del camp electrostàtic i del camp magnetostàtic. ¿Són conservatius ambdós camps?
 3. demostru que si un cos emet energia E en forma de radiació, la massa minve E/c2. ¿A quina velocitat ha de convertir-se massa en energia per produir 30 MW?
 4. Enuncieu les lleis de conservació en les reaccions nuclears.

Exercici segon

Problemes

 1. L'equació de moviment d'un impuls que es propaga al llarg d'una corda es donada per, y = 10 cos(2x - 4t) cm, on x ès expressada en metres i t en segons. Calculeu:
  1. La velocitat de propagació de l'impuls.
  2. L'instant en què la velocitat d'un punt de la corda situat a 1 m de l'origen serà nul·la.
 2. La longitud pròpia de cadascun dels costats d'un cuadrat és a. Trobeu el perímetre d'aquest cuadrat en un sistema de referència, que es mou amb velocitat constant u en la direcció paral·lela a la base. Estudieu el resultat per als casos en què u << c i per a quan u tendeix a c (c és la velocitat de la llum).

Qüestions

 1. Un planeta se mou al voltant del Sol en una òrbita circular amb una velocitat de 50 Km/s, respecte d'un sistema de referència heliocèntric. Trobeu el periode d'aquest planeta al voltant del sol.

  G = 6, 67·10-11 S. I. ; M sol = 1,97·1030 Kg.

 2. Describiu el procés de generació d'un corrent alterna en una espira. Enuncieu la llei en la què es basa.
 3. Un objecte es troba col·locat entre el focus i el centre de curvatura d'un espill concau. ¿Serà la imatge invertida? ¿La imatge serà major que l'objecte?
 4. Raoneu la següent expressió: "La indeterminació de la quantitad de moviment d'una partícula ha de ser sempre major que h, segons el Principi d'indeterminació de Heisenberg".

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004