Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument a 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Definiu el concepte de cost d'oportunitat.
 2. Enumereu les característiques bàsiques del sistema d'"Economia de mercat".
 3. Definiu el concepte de taxa de desocupació.
 4. Considereu que l'índex de preus al consum de quatre anys consecutius ha estat de: 110, 120, 130 i 140 respectivament. Calculeu la taxa d'inflació interanual i quina mesura aquest índex.
 5. Diferències entre competència perfecta i oligopolio.

B. Contesteu aquestes dues qüestions. Cada una val tres punts.

 1. Considereu que la funció de demanda d'un producte està representada per X = 29 - 3P i la funció de l'oferta per X = 84P, on X representa la quantitat i P el preu unitari. Representeu aquestes funcions gràficament i calculeu el preu d'equilibri.

  Considereu ara que la funció de demanda és igual a X = 29 - 3P + Y, on Y representa la renda de l'individu. Calculeu i compareu els valors d'equilibri de X i P en el cas de Y = 7 i quan Y = 21. Representeu l'exercici gràficament.

 2. Quines funcions desenvolupa el Banc d'Espanya en el conjunt del sistema financer? I la banca comercial? Descriviu el procés de creació del diner bancari.

Exercici B

A. Contesteu breument a 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Definiu el concepte de cost d'oportunitat.
 2. Enumereu les característiques bàsiques del sistema d'"Economia de mercat".
 3. Definiu el concepte de taxa de desocupació.
 4. Considereu que l'índex de preus al consum de quatre anys consecutius ha estat de: 110, 120, 130 i 140 respectivament. Calculeu la taxa d'inflació interanual i quina mesura aquest índex.
 5. Diferències entre competència perfecta i oligopolio.

B. Contesteu aquestes dues qüestions. Cada una val tres punts.

 1. Quins objectius persegueix i quins efectes aconsegueix la intervenció del Govern a l'economia? Feu un esquema i desenvolupeu-lo.
 2. Llegiu el següent text i comenteu-lo. Poseu de relleu els conceptes i expressions econòmiques que hi apareixen, definiu-los i desenvolupeu el problema plantejat i la seua relació amb la situació actual. Utilitzeu els conceptes i relacions que heu aprés durant el curs:

  "Són molts els factors que compten a l'hora d'explicar perquè el creixement econòmic ha tingut lloc amb major rapidesa en uns països o regions que en uns altres. Si som fidels al nostre esquema habitual inicial haurem de preguntar-nos què és alló que estimula l'augment de la força de treball, l'acumulació de capital o el ritme d'avanç de la innovació tecnològica, ja que són aquests els imputs que hem indentificat com a bàsics per explicar el creixement de la producció. Deixant a banda la dotació de recursos naturals que és un element important per afavorir el denvolupament econòmic, encara que no siga determinant, és evident que el creixement demogràfic està darrere de l'expansió de la força de treball generalment, amb l'excepció d'aquells països que han importat de l'exterior la seua força de treball afavorint la inmigració, com Austràlia en el segle passat i Líbia i Kuwait en l'actualitat ".

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003