Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Cientifico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Cientifico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de la qüestió, de 1,5 punts.

Exercici primer

Problemes

 1. Una font puntual emet ones sonores amortides, sent-hi el desplaçament de les partícules, expressat en metres, u = A/r e-γrcos(kr - ϖt) i la freqüència de les partícules es de 0,05 mm. Si el coeficient d'absorció és γ = 0,01 m, calculeu:
  1. L'amplitud del desplaçament de les partícules situades a 10 m de la font.
  2. L'amplitud de la velocitat de les partícules situades a 10 m de la font.
 2. Una partícula carregada positivament es llança amb velocitat v0 = v0 j en l'interior d'una zona on existeixen un vamp electrostàtic E = E0 k i un camp magnètic B. Determineu B (mòdul, direcció i sentit) perque la partícula mantenga constat la seua velocitat en mòdul i direcció.

Qüestions

 1. Determineu la relacióció entre els periodes d'un mateix pèndol simple, oscil·lant en la superfície de la terra i en la superfície d'un altre planeta, la massa del qual coincideix amb la de la terra i el radi del qual és 2/3 del de la Terra.
 2. Un raig de llum incideix sobre una làmina plana de vidre de 5 cm de gruix. L'angle d'incidència obre la làmina es tal que el raig reflectit sobre aquesta és perpendicular al raig refractat. Si l'index de refracció es n = 1,5, calculeu la desviació que experimentarà el raig de llum al eixir de la làmina de vidre.
 3. Expliqueu, raonablement, el concepte de simultaneitat en física relativista. Relacioneu-me l'explicació amb la dilatació del temps, analitzant la següent frase: "els succesos que sçon simultanis en un sistema de referéncia inercial no ho pón si són percebuts per un altre observador en altre sistema de referència inercial".
 4. ¿Què és un raig β? ¿I un raig γ?

Exercici segon

Problemes

 1. El període de rotació de Venus al voltant del Sol és 0,6 vegades el període corresponent a la Terra. Considerant circulars les òrbites d'ambdós planetes, determineu:
  1. La distància de Venus al Sol
  2. La velocitat i l'aceleració de Venus respecte del sistema de referència heliocèntric.
  Dades:

  G = 6,67·10-11 N·m2·Kg-2; Massa del Sol = 1,97·1030 Kg ; Distància de la Terra al Sol = 149,5·109 m.

 2. Sobre una superfície de potasi situada en el buit incideix llum groga (λ = 5,89·10-7 m), produint-s'hi emissió fotoelèctrica (Longitud d'ona llindar per el potasi = 7,1·10-7 m):
  1. ¿Quin treball es requereix per arrancar un electró de la capa més externa?
  2. ¿Quina energia cinètica tenen els electrons arrancats de la superfície de potasi?

Qüestions

 1. ¿Quina és la relació entre l'energia cinètica i l'energia potencial d'un punt que vibra harmònicament en els instants en què l'elongació és (A és l'amplitud de la vibració):
  1. x = A / 4
  2. x = A / 2
  3. x = A
 2. Donats dos corrents elèctrics, rectilinis i paral·lels, separats per una distància de 10 cm i d'intensitats 1 A i 2 A, trobeu el vector força que s'exerceix sobre la corrent de 2 A.
 3. Enuncieu les lleis de la reflexió i la refracció.
 4. ¿Quina velocitat ha de tenir una partícula perque la seua massa siga 5 vegades la seua massa en repòs?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003