Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l' Opció de Ciències Socials i en altres.
Durada: 90 minuts
Baremo: Puntuació:1: 2,5 p; 2: 3 p; 3: 2,5 p; 4: 2 punts. Trieu un dels dos exercicis.

Exercici 1

 1. Quins canvis i continuïtats observeu entre el projecte de l'organització territorial de l'Estat Espanyol segons el projecte de Felipe Bauza de l'any 1813 (fig. 1) i la de 1978?
 2. Quins factors expliquen els esmentats canvis i continuïtats? Quins han estat els criteris utilitzats per establir aquesta organització del territori?
 3. L'actual marc jurídic que regula la divisió territorial, disposa de mitjans per corregir els desequilibris territorials existents? Assenyaleu-hi algun exemple.
 4. Com incideix la integració d'Espanya en la CEE sobre els desequilibris territorials?

FIGURA 1. Projecte de provincies de Felipe Bauza (any 1813).

FALTA IMAGEN

Organització territorial segons la Constitutció de 1978.

FALTA IMAGEN

El projecte de divisió provincial de Felipe Bauza l'antecedent immediat de l'eleborada per Javier de Burgos en 1833. La divisió 1833 diferia de l'anterior en la desaparició d'algunes províncies, creació d'unes altres i modificació d'alguns límits. Javier de burgos va ser ministre de Foment i estava convençut de la necessitat d'una divisió administració racional per poder solucionar els problemes d'aquell moment. La divisió provincial que va projectar tendia a organitzar de manera unitària en tot el territori la intervenció del Govern. La província hi apareix com una reproducció en menor escala de l'organització central.

Dictamen en què es basa el projecte de divisió del territori format per la Comisió especial nomenada a aquest efecte per ordre de S.M. 1821

"Perquè els pobles no siguen defraudats dels seus enterns drets, ha tingut cura especialment la comissió que a les noves províncies la quantitat de 70.000 ànimes, assignades per la Constitució per a un diputat a Corts, siga en la mesura possible alíquota del nombre total dels qui formen cadascú.

Era indispensable calcular el major nombre d'ànimes que un cap polític podia governar, i el mínim de què hauria de composar-se una província, el primer perquè els pobles estiguessen ben administrats, i el segon pequè nom estiguessen recarregats amb empleats, (...)

La combinació de les dades anteriors, com són superfície, població, riquesa, base de representació nacional, maximun i mínimun d'ànimes que un cap pot governar i provincialisme, ha presentat a la comissió obstacles per a la formació del seu projecte(...)" (sic).

(Figura 2)L'Espanya dels antics regnes

FALTA IMAGEN

(Figura 3)

FALTA IMAGEN


Exercici 2

 1. Representeu en un mapa temàtic sobre la pèrdua de l'ocupació en el sector industrial en diverses CC.AA: (quadre2) Quina ha estat la repercusió territorial d'aquest fet?
 2. Existeix alguna relació entre la distribució de la pèrdua d'Ocupació industrial i l'especialització segons els tipus d'industria? (figura 4)
 3. Perquè la crisi industrial ha afectat a unes regions més que a altres?
 4. Quina relació entre la localització de la crisis de la industria i la de les ZUR? (Zona Urgent Reindustrialització) (figura 5)
 5. Considereu que l'esmentada és suficient per aconseguir un desenvolupament equilibrat de totes les regions espanyoles? Raona la teua resposta.

  FALTA MAPA

Quadre 2

Impacte regional de la conversió sobre l'ocupació industrial
Font: G. Cordero, 1985.
Comunitat autònoma Perdues

de treball

previstes

1981-1985

%total

Espanya

%treball

industrial

regional

País Vasc 18.504 24,4 6,4
Madrid 12.303 16,2 3,4
Astúries 11.960 15,8 14,9
Catalunya 8.809 11,6 1,1
València 6.561 8,6 1,7
Galícia 6.506 8,5 4,3
Andalucia 5.028 6,8 2,0
Navarra 1.781 2,3 3,0
Cantabria 1.520 2,0 3,2
Resta Comunitats 2.524 3,3 -
TOTAL 75.676 100,0 -
Impacte regional de la reconversió sobre l'ocupació industrial. Fons de compensació interterritorial
Comunitat Mill. pta. Percentatges
Andalusia 49.998 39.7
Galícia 24.703 19.5
Castella i Lleó 12.610 10.0
Extremadura 11.445 9.1
Castella-La Mancha 10.904 8.7
P. Valencià 5.779 4.6
Canàries 5.138 4.1
Astúries 4.059 3.2
Cantàbria 1.233 0.1
Total 125.870 100.0

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003