xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" PAU Comunitat Valenciana 1994 Setembre - Històtia de l'Art

Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1994
Modalitat: LOGSE - Arts i d'Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Elegiu un dels dos exercicis proposats A o B, amb totes les qüestions que inclou cadascun. El text de suport fa referència a la figura número 1.Cada pregunta val 2,5 punts

Exercici A

Text

" La bellesa no està en la proporció dels elemnets constituents, sinó més aviat en la proporcionalitat de les parts, com entre un dit i un altre dit, i entre tots els dits i el metacarp, entre el carp i l'avantbraç i entre l'avantbraç i el braç, en realitat entre totes les parts entre si, tal com és escrit al cànon de Policlet. Per ensenyar-nos en un tractat tota la proporció del cos, Policlet basà la seua teoria en una obra, i féu l'estàtua d'un home d'acord amb els principis del seu tractat, i anomenà l'estatua Cànon, com el tractat".

Galé, De temperamentis 1.9

Figura 1

El Dorífor o cànon de Policlet. Còpia romana d'un bronze grec del tercer quart del segle V a.C.

Preguntes

Llegeix el text i respon les preguntes segënts amb l'ajuda de la reproducció de la figura 1.

  1. Explica la frase. "La bellesa no està en la proporció dels elements constituents, sinó més aviat en la proporcionalitat de les parts".
  2. Defineix i explica el valor de cànon del Doríforo de Policleto.
  3. Compara aquest concepte de bellesa amb els vigents a altres èpoques de la història. Valora la influència històrica del cànon de l'art clàssic.

Exercici B

Preguntes

Fixa't en la reproducció de la figura 2 i contesta a les qüestions següents:

  1. Assenyala els elements d'aquesta composició.
  2. explica la importància de la perspectiva en la representació de l'espai en aquesta obra
  3. Per què hi apareixen representats les persones que costejen l'obra? Explica la importància dels clients en el procés creatiu en aquesta època.

Figura 2

Masaccio degué pintar el fresc de la trinitat de l'església florentina de Santa Maria Novella entre 1426 i 1428. Les persones que costejaren l'obra hi apareixen representats com a ornats a banda del grup preincipal.

Última modificació d'aquesta pàgina: 17 de febrer de 2004