Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres

Exercici A

Pregunta 1

Falta dibuix.

 1. A quin tipus pertany cada una d'aquestes piràmides ecològiques? Quina informació ofereix cada un d'aquestes tipus?
 2. Esmenteu les diferències essencials entre FLUX D'ENERGIA I CICLE DE MATÈRIA d'un Ecosistema. En cada nivell tròfic es guanya o es perd energia? A què es deu aquest fet?
 3. Definiu BIOMASA, PRODUCCIÓ PRIMÀRIA BRUTA I NETA

Pregunta 2

El vulcaisme és un fenomen geològic en el qual el magma arriba a la superfície terrestre en forma de colades, peroclasts, núvols ardents... Els gasos més perillosos emesos en les erupcions volcàniques són el FH, que és tòxic SO2 i SO3, que s'oxiden i donen SO4H2 que ataca les plantes i animals, i també CO i CO2 no respirables.

 1. Coneixeu unes altres fonts que emeten aquest gasos a l'atmosfera? Quins són els efectes més importants que provoca l'increment de CO i CO2 en l'atmosfera?
 2. Quin impacte ambiental global produeix l'augment de SO2 i SO3 en l'atmosfera. Expliqueu el seu efecte.
 3. Definiu els distints tipus d'activitat volcànica i comenteu-ne la perillositat.

Pregunta 3

Falta dibuix.

Aquests dos climogrames representen el dos al clima mediterrani.

 1. Comenteu les característiques més destacables del nostre clima.
 2. Expliqueu el fenomen de la "gota freda" i les seues repercusions mediambientals.
 3. Quins altres factors a més del clima afavoreixen l'aparició i desenvolupament dels Processos Erosius en les condicions mediterànies.

Exercici B

Pregunta 1

La major part de les indústries requereixen gran quantitats d'aigua per al seu funcionament, per la qual cosa amb freqüència s'instal·len al costat dels rius. Quan l'aigua s'usa com a refrigerant, la contaminació és només tèrmica, i es pot eliminar en tancs de refredament. Quan s'ha usat com a dissolvent, en general, es produirà una contaminació química més o menys greu.

Font: El Medio Ambiete en la Comunidad Valeciana.

 1. Expliqueu les tècniques de detenció del grau de contaminació de les aigües.
 2. Contaminació per metall pesants. Tipus de contaminants, acció sobre els éssers vius, efectes mediambientals.
 3. En les aigües podem trobar altres contaminants procedents d'altres fonts, com l'agricultura? Expliqueu aquests agents i la seua acció perjudicial per als éssers vius.

Pregunta 2

Avaluació d'impacte ambiental

Un estudi d'impacte mediambiental ha de recollir els aspectes següents:

 1. Descripció de les actuacions que s'han de realitzar.
 2. Examen de les alternatives al projecte.
 3. Inventari ambiental amb les seues interaccions ecològiques.
 4. Investigació i valoració d'impactes en el projecte proposat i en les seues alternatives.
 5. Establiment de mesures correctores i protectores.
 6. Programa de vigilància ambiental.
 7. Document de síntesi.

D'acord amb aquesta normativa:

 1. En quina fase de l'Avaluació de L'impacte Ambiental (A.I.A) localitzaríeu cada un d'aquests aspectes o estudis?
  1. Descripció del tipus, quantitat, composició dels residus, abocaments, emissions, pudors... que produeix el projecte.
  2. Efectes positius o negatius, temporals o permanents derivats de l'activitat.
  3. Realització de mapes geològics, climàtics, de sól, de vegetació...
  4. Ubicació de depuradores, control d'abocaments...
 2. Expliqueu un mètode per a realitzar la Valoració d' Impactes Ambientals.
 3. Si es tracta d'avaluar l'Impacte Ambiental que pot ocasionar una Central Tèrmica: Indiqueu DOS causes i DOS efectes d'Impacte Ambiental i proposeu les mesures correctores necessàries per a disminuir o eliminar l'impacte.

Pregunta 3

El Sòl i L'Aigua són Recursos Naturals bàsics, limitants de la producció agrària. Recurs de lenta renovabilitat, el primer, i de marcada escassesa el segon.

La seua conservació a llarg termini ha de ser l'objectiu de tota gestió agrària conseqüent.

Font: El Medio Ambiente en la Comunidad Valenciana.

 1. S'ha d'incrementar la producció agrària independentment de les conseqüencies mediambientals que se'n deriven? Justifiqueu-ne la resposta.
 2. Agents contaminants en el sòl. Efectes perjudicials en la cadena tròfica.
 3. Expliqueu el procés de SALINITZACIÓ de les aigües de reg.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004