Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de triar un d'aquests dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val 1 punt.

 1. Enumereu els principals determinants de la demanda d'un bé o servei.
 2. Quina diferència hi ha entre factors fixos i factors variables?
 3. Definiu el concepte de renda disponible i la destinació que se li dóna a aquesta.
 4. Enumereu les principals funcions dels diners.
 5. Què és un aranzel?

B. Contesteu la següent pregunta. Val 3 punts.

Dibuixeu un esquema de flux circular de la renda i comenteu les principals relacions que d'aquest es deriven entre agents econòmics i mercat.

C. Comenteu el text següent i destaqueu els conceptes que hi apareixen, definiu-los i desenvolupeu breument el tema plantejat. Val 3 punts.

Els nivells assolits per la taxa de desocupació espanyola són significativament superiors als registrats per la resta dels països industrialitzats.Aquest important desequilibri és la conseqüència de dos factors independents que s'han produït quasi contemporàniament: una substancial acceleració de la població activa i un agreujament de les dificultats de l'economia espanyola per a crear llocs de treball.

Papeles de Economía, núm. 62, 1995.


Exercici B

A. Contesteu breument 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val 1 punt.

 1. Indiqueu alguns exemples que justifiquen desplaçaments de la frontera de possibilitats de producció.
 2. Quina relació hi ha entre estalvi i consum?
 3. Com es crea el diner bancari?
 4. Enumereu les principals funcions econòmiques de l'Estat.
 5. En què consisteix el finançament d'un desequilibri de la Balança de Pagaments?

B. Contesteu la següent pregunta. Val 3 punts.

Exposeu breument el paper que té el Banc de Espanya i els bancs comercials en el sistema financer. Comenteu com es produeix la creació de diner bancari.

C. Contesteu la següent pregunta. Val 3 punts.

Considereu les següents xifres (espressades en milers) de població i de desocupació de l'economia espanyola.

Nombre de desocupats Població activa
1985 2971 13542
1986 2943 14298
1987 2561 14819
1988 2464 15073
 1. Calculeu les taxes de desocupació anuals.
 2. Indiqueu els factors més importants que expliquen les elevades taxes de desocupació i la seua evolució.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003