Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Ejercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Cientifico-Tècnica i opcional en altres. Obliatòria també en l'Opció Cientifico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió 1,5 punts

Exercici primer

Problemes

 1. Calculeu l'altura, h, mesurada des de la superficie de la Terra a la qual s'hauria de situar un satèl·lit perquè fora geoestacionari, és a dir, que mantinguera la mateixa posició relativa respecte de la Terra.

  Dades: G = 6,67·10-11 S.I.; Masa Terra = 5,98·10-24 Kg; Radi Terra = 6,37·106 m

 2. Un coet interplanetari B es mou en linea recta amb una velocitat 0,60c respecte a un altre coet A. El coet A es mou segons la mateixa trajectòria rectilínia amb una velocitat 0,70c amb la relació a la Terra. Determineu la velocitat del coet B respecte de la Terra.

Qüestions

 1. Expliqueu el fenomen de les marees segons la llei de gravitació newtoniana.
 2. Fonts i efectes de la contaminació sonora.
 3. Expliqueu el fenomen de difracció a través d'una escletxa.
 4. Expliqueu breument l'efecte Compton i la seua relació amb la natura de la llum.

Exercici segon

Problemes

 1. Dues carreges puntuals fixes de magnituds q1 = 20·10-9 C i q2 = -12·10-9 C, disten 5 cm entre elles. Sobre el segment que les uneix, i a 1 cm de la carrega negativa, s'abandona sense velocitat inicial un electro. Quina sera la velocitat de l'electro quan es troba a 1 cm de la carrega positiva?

  Dades: Cárrega de l'electró = -1,6·10-19 C; Massa de l'electró = 9,1·10-31 Kg; ε0 = 8,84·10-12 S.I.

 2. El Sol emet cada minut una quantitat d'energia igual a 2,34·1028 J. Trobeu quan de temps tardara la massa del Sol en reduir-se a la meitat, suposant que la radiació es manté constant.

  Massa del Sol = 1,97·1030 Kg

Qüestions

 1. Si sobre una particula material actua una força conservativa augmentant la seua energia cinètica en 100 J:
  1. Quina és la variació de l'energia total de la particula?
  2. Quina és la variació de l'energia potencial de la particula?

  Raoneu-ne les respostes.

 2. Enuncieu el Principi de Huygens. Citeu un exemple en la propagació de les ones sonores que s'explique mitjançant l'aplicació d'aquest principi.
 3. Expliqueu el fenomen de dispersió de la llum a través d'un prisma.
 4. Com va explicar Einstein l'existencia d'una longitud d'ona critica, λc, per damunt de la qual els electrons no serien emesos?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003