Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Valenciana.
Convocatoria: Setembre de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut.
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia.
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts.
Barem: L'examen consta de dos execicis A i B; l'alumne deberà elegir un dels dos i respondre les questiones de les tres preguntes que el componen. Cada pregunta es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

En les figures A i B es mostren dos procesos en els quals intervé la membrana plasmàtica.

Pregunta 1. La membrana

 1. Explíca'ls i assenyala per a què serveixen.
 2. ¿Quines altres funcions realitza la cèl·lula a través de la membrana plasmàtica?
 3. Estructura i composició de la membrana plasmàtica.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Les reaccions que es produeixen en la fotosíntesi es poden agrupar en dues categories:reaccions dependets de la llum i reaccions obscures.

 1. Explica breument en què consisteix cadascuna.
 2. En quin orgànul citoplasmàtic i en quin lloc d'aquest es produeixen? Fes un esquema i indica-ho.
 3. Comenta la importància de la fotosíntesi en la constitució inicial i actual de l'atmosfera.

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Estructura bàsica dels virus.
 2. Tipus de virus.
 3. Explica, amb l'ajuda d'un esquema, el cicle vital del virus de la SIDA (retrovirus).

Exercici B

Pregunta 1. El nucli: estructura de informació Pregunta 2. El metabolisme

Observa detingudament aquest esquema i respon.

 1. Indica a quines estructures cel·lulars corresponen les fletxes assenyalades.
 2. Quina funció realitza l'estructura 1?
 3. Quina funció realitza l'estructura 2? Quina relació hi ha entre totes dues? Justifica la resposta.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Pregunta 2. El metabolisme

 1. Quin tipus de cèl·lules representen els esquemes A i B? Indica en el teu full d'examen l'orgànul que correspon a cada número de l'esquema.
 2. Assenyala i explica les diferències entre elles.
 3. Què diu la teoria endosimbiòtica sobre l'origen evolutiu de mitocòndries i cloroplasts?

Pregunta 3. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. Què entens per resposta immune?
 2. Quin tipus cel·lulars hi estan implicats?
 3. Defineix el concepte d'antigen i anticòs.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003