Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1995
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de triar un d'aquests dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val 1 punt.

 1. Definiu el concepte d'escassesa en economia.
 2. Enumereu els principals determinants de l'oferta d'un bé o servei.
 3. Expliqueu en què consisteix la inflació i per què constitueix un problema.
 4. Poseu exemples de polítiques automàtiques i discrecionals.
 5. Indiqueu en què consisteix la Balança de Pagaments i enumereu alguns dels seus components.

B. Contesteu la següent pregunta. Val 3 punts

Quines són les principals fonts de creixement econòmic? Enumereu-les i comenteu breument en què consisteixen i la relació que hi ha entre aquestes.

C. Comenteu el següent text i destaqueu els conceptes que hi apareixen, definiu-los i desenvolupeu breument el tema plantejat. Val 3 punts

En el seu últim informe sobre l'evolució de la cojuntura econòmica, la Reserva Federal (banc central dels Estats Units d'Amèrica) assenyala l'existència de signes de desacceleració de l'economia nord-americana. La majoria dels indicadors que es van coneixent apunten en aquesta direcció, per la qual cosa sembla que s'està començant a notar la política monetària d'elevació de tipus d'interès.

BBV, Situación Económica Éspañola, núm. 3, març de 1995.


Exercici B

A. Contesteu breument 4 de les cinc qüestions següents. Cada una val 1 punt.

 1. Poseu alguns exemples que justifiquen desplaçaments de la funció d'oferta.
 2. Quina relació hi ha entre estalvi i inversió?
 3. Quina diferència hi ha entre els diners legals i els diners bancaris?
 4. Enumereu els principals tipus d'impostos.
 5. Enumereu les diferents mesures d'ajustament davant un desequilibri de la Balança de Pagaments.

B. Contesteu la següent pregunta. Val 3 punts.

Considereu una funció de demanda d'un bé representada per X= 100 - 4P + Y, en què X representa la quantitat, P el preu unitari i Y la renda. Si la funció d'oferta està representada per X= 6P:

 1. Quin preu (P) i quantitat (X) permeten assegurar l'equilibri del mercat si la renda (Y) és igual a 50?
 2. Si la renda disminueix a Y= 20, com varia el preu (P) i la quantitat (X) d'equilibri?

C. Contesteu les següents preguntes. Val 3 punts.

La Balança de Pagaments va registrar entre altres els següents saldos en milions de pessetes:

Balança de pagaments Saldos
Balança comercial - 1.896,7
Turisme i viatges 1.911,4
Altres serveis -923,6
Transferències 599,7
 1. Quin va ser el saldo de la balança per compte corrent?
 2. Quina importància té el subsector turístic en el sector exterior?
 3. Podem afirmar que va ser superior el valor de les importacions al de les exportacions?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003