Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1995
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Cientifico -Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis

Exercici primer

Problemes

 1. La distància amb els centres O1 i O2 de dues masses esfèriques homogènies de radis R1 i R2, respectivament, es de 30·R2. Determineu la relació entre les densitats de les des esferes si se sap que el punt sobre el que exerceixen la mateixa força gravitatòria sobre la recta O1 O2 es troba a 20·R2 de O1.

  Dada: R1 = 10·R2

 2. Amb llum de longitud d'ona λ = 600·10-9 m s'il·lumina un metall que te una funció de treball fotoelèctric de 2 eV. Calculeu:
  1. L'energia del fotó.
  2. Energia cinètica del fotoelectró de major energia.
  3. El potencial de frenat.

  Dada: Constant de Planck h = 6.6·10-34 J·s

Qüestions

 1. Concepte i expressió de la intensitat d'un moviment ondulatori. De quins parametres depen?
 2. Per què els rajos ultravoleta (invisibles) en incidir sobre una pantalla fluorescent es transformen en blaus y verds?
 3. Inducció electromagnètica. Expliqueu el procés de generació d'un corrent altern.
 4. Quina es la diferència fonamental entre fissió y fussió?

Exercici segon

Problemes

 1. L'equació del moviment d'una partícula es x = a sen(ωt + φ). El temps que tarda a realitzar una oscil·lació completa es de 2s y la trajectòria que descriu es un segment de 12 m de longitud sobre el OX i coincident el seu punt mitjà amb l'origen de coordenades. Se sap que en l'instant inicial la partícula es trobava a una distància a/2 de l'origen, i es movia en el sentit positiu de l'eix OX.
  1. Determineu els valors de a, ω i φ.
  2. Posició i velocitat de la partícula en l'instant t = 1/6 s de començar el moviment.
 2. Per dos conductors rectilinis, paral·lels i de longitud infinita, circula en el mateix sentit un corrent elèctric d'intensitat 1. Els conductors es troben situats en el pla Z = 0, paral·lels a l'eix OX, passant un d'ells pel punt (0 , -d , 0) i l'altre pel punt (0 , d , 0). Calculeu el camp magnètic creat pels esmentats corrents en el punt P(0 , 0 , 2d).

  Dades: d = 2 m, I = 5 A; μ0 = 4π·10-7 S.I.

Qüestions

 1. Concepte de velocitat d'escapament en el camp gravitatori terrestre.
 2. Es disposa d'una lent prima de distància focal 20 cm. Determineu a quina distància de la lent s'ha de colocar un objecte per obtenir una imatge real i invertida amb un augment lateral igual a 2.
 3. Cóm són les línies de camp dels camps electrostàtic i magnètic? Poseu exemples en ambdós casos establint les diferències fonamentals.
 4. Enuncieu els postulats de la Teoria de la Relativitat d'Einstein.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003