Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunidad Valenciana
Convocatoria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatoria en l'Opció Cientifico -Tècnica i opcional en altres. Obligatoria també en l'Opció Cientifico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts i la de cada qüestió, d'1,5 punts

Exercici primer

Poblemes

 1. Una partícula oscil. la harmònicament al llarg de l'eix OX al voltant de la posició d'equilibri X = 0 amb una freqüència de 200 Hz. Si en l'instant inicial (t = 0), la posició de la partícula és Xo = 10 mm i la seua és nul·la, determineu en quin instant serà màxima la seua velocitat.

  Si la partícula forma part d'un medi material, quina serà la longitud d'ona del moviment ondulatori que es propaga al llarg de l eix OX sabent que la sea velocitat de propagació és de 340 ms-1?

 2. Siguen dues càrreges puntuals q1 = 4·10-6 C i q2 = -10-6 C, situades en els punts P1(0 , 0 , 0) i (1 , 1 , 0), respectivament. Calculeu:
  1. Força elèctrica a què està sotmesa una càrrega q3 = 8·10-6 C, situades en el punt A(0 , 1 , 0).
  2. Treball necessari per a traslladar la càrrega q3 des del punt A al punt B(2 , 4 , 0).

  Les coordenades dels punts estan expressades en metres i ε0 = 8.84·10-12 S.I.

Qüestions

 1. Variació de l'acceleració del camp gravitatori sobre la superficie terrestre en funció de la seua altitud. Dibuixeu un esquema en el qual es puga apreciar aquesta variació en el pol i en l'equador, representant les forces que actuen sobre la massa puntual de prova en cada cas.
 2. Un objecte es troba 10 cm a l'esquerra del vèrtex d'un espill esfèric concau de radi de curvatura 24 cm. Determineu la posició de la imatge i el seu augment.
 3. A quina velocitat la massa d'un cos será doble que la que té en repòs?
 4. Concepte d'isòtop. aplicacions dels isòtops.

Exercici segon

Problemes

 1. Suposant la Terra com una esfera homogènia de radi R i menyspreant efectes que sobre la força d'atracció entre masses exerceix la rotació de la Terra al voltant del seu eix, determineu l'altura h a la que s'ha d'elevar sobre la superficie terrestre una massa de 1 Kg perquè el seu pes es reduïsca a la meitat. Discutiu-ne els resultats.
 2. Un raig lluminós arriba a la superficie de separació de dos medis amb un angle d'incidència î, si els rajos reflectit i refractat formen un angle de 90º, determineu la relació entre l'angle d'incidència i l'índex de refracció relativa dels dos medis.

Qüestions

 1. Definiu ona longitudinal i ona transversal. Citeu almenys un exemple de cadascuna d'elles i indiqueu la magnitud que es propaga i les seues característiques.
 2. Camp creat per un fil conductor rectilini de longitud indefinida a una distància r del fil.
 3. Obteniu la vida mitjana, mesurada en el laboratori, d'un muó que es mou a 0,6 c respecte al laboratori, si la seua vida mitjana en repòs és de 2·10-6 s.
 4. En quines condicions ha d'estar un nucli perquè produïsca emissió γ?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003