Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat valenciana
Convocatòria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Preguntes 1 i 2: 3,5 punts. Pregunta 3: 3 punts

Opció primera

Des dels primers anys del segle, des de 1902 concretament, es fa palesa aquesta crisi amb l'explicitació de conflictes habitualment larvats. Se succeeixen la vaga general de Barcelona de 1902, les vagues de Bilbao de 1903, 1906, i 1910, els conflictes agraris andalusos i extremenys, les vagues generals de 1910 i 1911 i la vaga agrària de 1912.

Aquest clima arribà al seu zenit en la crisi de 1909, en què conflueix amb la ja imparable marxa de la conflictivitat que desemboca en la crisi global de 1917.

(...) Seran, sobretot, l'immobilisme i la falta de sensibilitat dels poders públics els que col·laboren, junt amb les condicions de vida, a la capitalització del descontent, (acadèmic en les classes baixes tant de les ciutats com dels nuclis rurals), en l'escalada vaguística (...). En quasi totes [les vagues] es repeteix el mecanisme, que en lluita col·lectiva genera: la negativa patronal a l'augment de jornals o al diàleg amb els treballadors, i a la incompetència dels governadors civils per a buscar solucions que no exigesquen la clausura de les societats obreres.

J. Sánchez Jiménez, La España Contemporánea. II 1875- 1931. Edit. Istmo, Madrid, 1991

Llegiu detingudament el text i contesteu les preguntes següents:

  1. Analitzeu el document i feu una exposició dels problemes que es plantegen en el text. Comenteu breument en què consistia cadascun i quines eren les causes.
  2. En el context en què es desenvolupa aquesta conflictivitat, quin era i com funcionava el règim polític? Intenteu explicar la relació entre els dos.
  3. Expliqueu quin significat té dir que "la conflictivitat desemboca en la crisi global de 1917". Hi ha algun factor nou en la crisi de 1917 respecte a la resta de crisis esmentades en el text?

Opció segona

L'any 1808 es va desencadenar a Espanya una crisi en tots els aspectes, que va possibilitar un canvi polític sense precedents.

Responeu les qüestions següents relacionades amb el tema:

  1. Quines raons, tant heretades del passat com immediates, van desencadenar aquesta crisi?
  2. Quins aspectes destacaries de la Constitució de 1812 i de la resta de mesures legislatives promulgades per les Corts de Cadis?
  3. Penseu que l'obra legislativa de les Corts de Cadis es va dur a la pràctica? Expliqueu la continuïtat del liberalisme fins a la mort de Ferran VII.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003