Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos execicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de las tres preguntas que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Observa l'esquema i respon:

Pregunta 1. La membrana

 1. ¿Quins processos apareixen assenyalats en l'esquema?
 2. Explica l'estructura i funció de l'Aparell de Golgi.
 3. ¿On i com es formen els lisosomes?

Pregunta 2. El citosol y los orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

En el sigüent esquema es representen els diversos passos de la degradació de la glucosa en la cèl·lula eucariota.

Pregunta 2. El metabolisme

 1. Completa'l i assenyala quins productes intermedis i finals s'obtenen (a, b, c, d, e, f, g).
 2. ¿Com es denominen els processos assenyalats amb els nombres I, II, III?
 3. Indica la localització intracel·lular de cada procés.

Pregunta 3. Genètica molecular

 1. Concepte de gen.
 2. ¿Què és el codi genètic? ¿I el genoma? ¿Són diferents en procariotes i eucariotes?
 3. ¿Quines aplicacions té l'enginyeria genètica? Posa'n algún exemple.

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

Explica les "Funcions Biològiques" de les següients macromolècules:

 1. Proteïnes.
 2. Lípids.
 3. Glúcids.

Esmenta algún exemple en cada cas.

Pregunta 2. El nucli: Estructura de informació

 1. Dibuixa un esquema detallat d'una cèl·lula en mitosi amb un parell només de cromosomes homòlegs.
 2. Explica i dibuixa l'estructura d'un cromosoma metafàsic.
 3. ¿Quin paper tenen els centriols durant la mitosi?

Pregunta 3. Els Microorganismes. La infecció i la immunitat Pregunta 3. La immunitat

L'experiment representat en la figura sugereix que són necessaris els limfòcits B i T perquè un animal produesca respostes immunitàries.

 1. ¿Podríes explicar per què?
 2. ¿A què és deguda la reacció de rebuig que es produeix en l'organisme receptor d'un transplantament? En un autotransplantament ¿hi hauria reacción de rebuig? ¿Per què?
 3. Defineix què són els anticossos.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003