Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra y Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l' Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1

FALTA DIBUJO

Observa la figura i respon les qüestions següents:

 1. Defineix els termes xarxa tròfica i cadena tròfica. Identifica dues cadenes i una xarxa tròfica.
 2. Defineix el terme nivell tròfic. Quants nivells tròfics hi ha atenent la modalitat de nutrició dels organismes d'un ecosistema i quines són les característiques de cada un?
 3. Construeix una piràmide ecològica de nombres d'aquesta figura on intervinguen tres nivells tròfics.

Pregunta 2

L'home obté gran part de l'energia que necessita la civilització moderna mitjançant combustions. La separació de productes útils, com ara els minerals, també requereix sovint altes temperatures. En tots aquests processos es produeixen composts químics que passen a l'aire de les zones industrials des d'on són dispersats per la circulació atmosfèrica global.

Llegeix el text i respon les qüestions següents:

 1. Què són els combustibles fòssils? Explica la formació del petroli i del carbó.
 2. Països com ara Noruega, Suècia o Alemanya poden patir els efectes contaminants procedents de la combustió incompleta del hidrocarburs de la Gran Bretanya? Per què?
 3. Quin impacte ambiental global produeix l'emissió de SO2 i SO3 a l'atmosfera? Explica aquest impacte i indica quins altres òxids contaminants poden produir aquest mateix efecte.

Pregunta 3

Distribució dels seismes al món

Moltes de les zones més poblades de la Terra, com la Xina, Itàlia, el Japó, Califòrnia, Indonèsia o el nord de l'Índia, pateixen freqüents terratrèmols. Durant la història de la humanitat, els terratrèmols han provocat milions de víctimes i han esdevingut la causa de mortalitat no biològica més important.

FALTA DIBUJO

Mira el mapa de distribució dels seismes al món i respon les qüestions següents:

 1. Per què moltes zones sísmiques són bandes allargassades com la que recorre l'oceà Atlàntic de nord a sud? Explica quina és la causa geològica dels terratrèmols.
 2. Les ones sísmiques s'enregistren als sismògrafs i serveixen per detectar els terratrèmols. Quins tipus d'ones sísmiques coneixes? Hi ha alguna escala per conèixer la gravetat dels terratrèmols?
 3. Fes un esquema de l'estructura interna de la geosfera i indica'n les diferents capes i les discontinuïtats més importants

Exercici B

Pregunta 1

FALTA DIBUJO

 1. Defineix els termes energia renovable i energia no renovable. Observa atentament l'esquema proposat i indica tres tipus d'energies renovables i tres de no renovables.
 2. Del mateix esquema selecciona dues energies "netes" i dues de "contaminats". Explica quins són els efectes prejudicials per al medi ambient d'aquestes dues darreres.
 3. Com s'origina el vent? Podria haver-hi energia eòlica si no hi haguera energia solar? Per què?

Pregunta 2

FALTA DIBUJO

Observa aquest diagrama i respon les qüestions seqüents

 1. Què és el medi ambient? Quins elements el formen? Quins d'aquests elements falten al diagrama?
 2. Dels factors ambientals del diagrama, quins són els més rellevants a la Comunitat Valenciana per la seua escassesa, la seua fragilitat o totes dues coses?
 3. Proposa un esquema en què, tot partint d'un problema mediambiental concret (per exemple un incendi, una riuada, una fuita en una central tèrmica o nuclear o el problema que vulgues), es genere un efecte en cadena sobre altres factors ambientals.

Pregunta 3

La utilització massiva de fertilitzants i de plaguicides es dóna fonamentalment a l'agricultura de regadiu de litoral i d'algunes zones de les valls de certs rius. Una de les principals característiques molt acusada dels fertilitzants moderns és la seua alta solubilitat.

Els plaguicides també són utilitzats sovint en l'agricultura. Entre els més utilitzats a la Comunitat Valenciana destaquen els insecticides.

El medio ambiente de la Comunidad Valenciana

Contesta les qüestions seqüents:

 1. Defineix plaguicida i insecticida. Digues els tipus d'insecticides més comuns.
 2. Explica les vies que pot seguir un fertilitzant fins que arriba a la mar.
 3. Indica els efectes negatius mediambientals dels plaguicides i dels fertilitzants.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003