Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquest dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Què és l'elasticitat preu de la demanda?
 2. Quins factors poden fer que la funció de demanda d'un bé per part dels consumidors es desplace?
 3. Què estableix la llei dels rendiments decreixents?
 4. Quins són els components del producte nacional en una economia tancada i sense sector públic?
 5. Com definiríeu un tipus de canvi flexible?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Comenteu el flux circular de la renda en una economia (podeu considerar-la oberta o tancada). Ajudeu-vos d'un esquema.

C. Constesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Suposeu la següent balança de pagaments de l'economia espanyola per a 1995, les partides de la qual estan expressades en milions de pessetes:

Balança de pagaments Saldos
Balança i viatges -3000
Turisme i viatges 1.500
Altres serveis -600
Balança de transferències 450
Capital a llarg termini 2000
Capital a curt termini 140
Errors o omissions 380
 1. Calculeu el saldo de la balança per compte corrent.
 2. Podem dir que el valor de les exportacions en béns i serveis va ser major al de les importacions?
 3. Quina importància té el turisme en el sector exterior espanyol segons el que s'ha observat?

Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. A què anomenem bé inferior?
 2. Què és un preu d'equilibri en un mercat de béns?
 3. Enumereu les funcions principals dels diners.
 4. Quan podem dir que hi ha inflació en un país?
 5. Com afecta una baixada dels tipus d'interès a una moneda que es trobe en un sistema de tipus de canvi flexible?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts

Considereu la següent taula

Any Consum nacional Renda nacional
1992 28.345 37.098
1993 31.456 40.137
1994 36.109 46.267
1995 38.834 49.970

Xifres en milers de milions de pessetes corrents.

 1. Calculeu per a cada any la propensió mitjana al consum.
 2. Calculeu per a cada any la propensió mitjana a l'estalvi
 3. Quina relació hi ha entre consum i estalvi?

C. Llegiu el text següent i comenteu-lo. Val tres punts

La pertinença a la moneda única permetrà el cost en termes de tipus d'interés dels dèficits públics, cosa que pot induir a pensar en un debilitament del vincle existent entre el dèficit y els tipus d'interes (a major dèficit majors tipus d'interés). Però en el període transitori cap a la UEM, i en tant no es fixen de forma irrevocable les paritats canviàries, pot ocórrer el contrari.

El Mundo, 11 de febrer de 1996.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003