Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Preguntes 1 i 3: 3 punts. Pregunta 2: 4 punts

Opció primera

La desamortització, els efectes devastadors de la qual al sud van ser possibles a causa de l'estructura heretada del passat, va contribuir a determinar el terrible futur que esperava la regió. Els municipis van compensar la pèrdua d'ingressos, conseqüència de la venda de propis, gravant amb impostos les mercaderies adquirides, sobretot, pels pobres. La pèrdua dels comunals va privar la llenya i pastures als necessitats. La transferència a particulars de les terres de l'Església va comportar per als treballadors la pèrdua de la benevolència relativa de les condicions imposades pels antics (i ineficients) administradors. La venda progressiva de terres de la noblesa a la nova burgesia va fer més en perjudici dels treballadors sense terres que en profit seu, ja que els nous amos, menys segurs i més ambiciosos que els anteriors, sovint es van mostrar rapaços. Altres canvis, més subtils, van tenir efectes anàlegs. El desús en què van caure les vagues definicions medievals de la propietat va comportar la pèrdua del dret d'espigolar i de pasturatge sobre els rostolls. La substitució dels codis consuetudinaris locals per principis legals de caràcter impersonal sovint va implicar que els arrendataris, que havien tingut contractes (verbals, és clar) emfitèutics, acceptaren obligatòriament contractes d'arrendament a curt termini, que podien ser alterats o denunciats a voluntat. En resum, la transformació de les relacions de propietat a Andalusia i a Extremadura només va afavorir els poderosos.

(...) Com a resultat de la coincidència de la desamortització amb l'increment demogràfic i la revolució intel·lectual de la primera meitat del segle XX, la nova societat no va assolir mai l'equilibri. A partir de 1850, la història del sud d'Espanya és la història d'uns homes que van tractar de revisar (o destruir) una estructura de la propietat que altres homes (i no la geografia) havien creat en segles anteriors.

Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. E. Malefakis. Ariel. 1972.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Definiu quin és el problema global que presenta el text. A què fa referència quan parla de "l'estructura heretada del passat"?
  2. Pel que fa als tipus de propietat de la terra, quines modalitats es consideren? Quines mesures desamortitzadores es van dur a terme per a modificar-les? Expliqueu-ne els objectius bàsics.
  3. Quines conseqüències de les mesures desamortitzadores es descriuen en el text? En coneixeu altres conseqüències que no hi apareixen?

Opció segona

L'any 1875 es va produir un canvi en el sistema polític que va marcar la vida espanyola durant mig segle.

Responeu les qüestions següents relacionades amb aquest canvi.

  1. Expliqueu les característiques d'aquest nou sistema polític i les raons que conduïren a la seua instauració.
  2. Analitzeu el funcionamient real del nou règim i les seues bases socials.
  3. Al llarg de la seua trajectòria, aquest sistema no va aconseguir solucionar problemes fonamentals. A quins problemes ens referim? Analitzeu-los i valoreu-ne les conseqüències.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003