Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valènciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalidat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatoreitat: Obligatoria en l'Opció de Ciències de la Salut i en l'Opciò Cientifíco Tècnica i opcional en altres
Duraciò: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàms Exercici A,Exercici B

Exercici A

Problema 1

 1. Calculeu l'energia d'enllaç C=C, a partir de l'entalpia d'hidrogenació de l'etè per a formar età:

  CH2=CH2 (g) + H2 (g) ⇔ CH3-CH3 (g) ; ΔHo = -137 KJ/mol

  Les energies d'enllaç H-H, C-C i C-H són respectivament 436, 347 i 415 KJ/mol respectivament.

 2. Quines seran les condicions de pressiò i temperatura més adecuades per a obtenir un rendiment elevat en la reacció d'hidrogenació de l'età? Raoneu la resposta.

Problema 2

 1. Calculeu la quantitat màxima de nitrat de coure que es podria obtenir per reacció de 100 cm3 de dissolució 3 M d'àcid nítric sobre 10 g de coure, si l'única reacció que es produeix és:

  3 Cu (s) + 8 HNO3 (ac) ⇒ 3 Cu(NO3)2 (ac) + 2 NO (g) + 4 H2O (l)

 2. Indiqueu quin element s'oxida i quin es redueix en la reacció redox de l'apartat anterior. Indiqueu també quina espècie química és l'oxidant i quina és la reductora.
Dades:

Pesos atòmics: H: 1 N: 14 O: 16 Cu: 63,5

Qüestió 1

 1. Per a un àcid monopròtic HA, deduïu, raonadament, la dependència de la concentració de protons [H3O+] amb la constant dissociació ka i la concentració inicial d'àcid c0:

  [H3O+] = f(ka,c0). (Suposem que ka < 10-6 i que ka <<< c0)

 2. Què és un indicador àcid-base? Expliqueu una de les seues aplicacions.

Qüestió 2

 1. Indiqueu quina o quines de les frases següents són vertaderes:
  1. Les ratlles de l'espectre d'emissió de l'hidrogen es deuen a trànsits de l'electró entre diferents nivells d'energia.
  2. L'ió òxid, O2-, té un radi major que l'àtom d'oxigen.
  3. Segons anem de d'esquerra a dreta en una fila del sistema periòdic disminueix l'energia d'ionització.
 2. Expliqueu per què és vertadera o falsa cada frase de l'apartat anterior. Reescriviu correctament aquelles que siguen falses.

Qüestió 3

Considereu energèticament totes les transformacions que s'han de produir en la formació d'una xarxa iònica de NaBr, a partir dels seus elements: Na (s) + 1/2 Br2 (g) ⇒ NaBR (s).

Qüestió 4

El PVC és un polímer que s'usa per a fabricar una gran varietat d'objectes de plàstic. Aquesta macromolècula es forma per adició de molècules de clorur de vinil ClHC=CH2.

 1. Quin seria el nom sistemàtic del clorur de vinil?
 2. Com s'uneixen les molècules de clorur de vinil per a formar el PVC? Per tant, quina és la unitat que, en repetir-se, dóna lloc al PVC?
Dades:

Pesos atòmics: H: 1 C: 12 Cl: 35,5


Exercici B

Problema 1

Les entalpies de les reaccions de combustió de l'etanol CH3-CH2OH (l) i de l'acetaldehid CH3-CHO (l) són respectivament -327,6 i -279,0 Kcal/mol.

 1. Ajusteu les reaccions de combustió de l'etanol i de l'acetaldehid.
 2. Calculeu la variació d'entalpia de la reacció d'oxidació de l'etanol a acetaldehid:

  2 CH3-CH2OH (l) + O2 (g) ⇒ 2 CH3-CHO (l) + 2 H2O (l)

Problema 2

En el laboratori es tenen dos matrassos, un conté 150 ml de HCl 0,25 M i altre 15 ml de CH3-COOH 0,25 M.

 1. Raoneu quina de les dues dissolucions serà més àcida.
 2. Calculeu el pH de cadascuna, si sabem que la constant d'equilibri de dissociació de l'àcid acètic és 1,8·10-5
 3. Calculeu la quantitat d'aigua que hem d'afegir a la més àcida perquè el pH de les dues fóra el mateix. (Considereu que els volums són additius)

Qüestió 1

El carbonat d'argent, Ag2CO3, té tendència a descomponrdre's. Si es manté en un recinte tancat, acaba per assolir l'estat d'equilibri representat per:

Ag2CO3(S) + calor ⇔ Ag2O(S) + CO2 (g)

amb una kp de 0,0095 atm a 110 ºC

 1. Suposem que s'introdueixen 0,5 g de Ag2CO3(S) en un recipient de 100 ml i es calfa a 110 ºC, quin valor tindrà la pressiò de CO2 quan s'assolesca l'equilibri?
 2. Què pasarà si quan s'assolesca l'equlibri s'eleva la temperatura a 115 ºC?
 3. Què passarà si quan s'assolesca l'equilibri, es permet que s'expansione el recipient fins al doble del seu volum?

Qüestió 2

 1. Quines són les matèries primeres nacessàries per a obtenir un èster? Poseu un exemple de cadascuna de les matèries primeres esmentades i escriviu la reacció de formació de l'èster corresponent.
 2. Afegim Br2 (l) a una dissolució que conté ió Cl- i a una altra dissolució que conté ió I-. Raoneu si en algun dels dos casos es produirà una reacció redox. Si es produeix, indiqueu quina espècie química es redueix, quina s'oxida i què hi observaríem.
Dades: Potencials de reducció estàndard:

I2 (s) + 2 e- ⇒ 2 I- (ac) ; E0 = 0,53
Br2 (l) + 2 e- ⇒ 2 Br- (ac) ; E0 = 1,07
Cl2 (g) + 2 e- ⇒ 2 Cl- (ac) ; E0 = 1,36

Qüestió 3

 1. Dels elements amb àtoms que guanyen electrons facilment, en diem que són "agents oxidants". Raoneu quin dels elements següents és millor "agent oxidant": Na, F, Ba, Ne, O.
 2. Quines millores aporta el model de Böhr respecte al model de Rutherford? Citeu-ne almenys dues.
Dades:

Nombres atòmics: Na= 11, F= 9, Ba= 56, Ne= 10, O= 8

Qüestió 4

Entre les substàncies següents: clorur de potasi, metà, sil·lici, sodi i aigua, escolliu les més representatives de: (indiqueu les raons pel que fa a les que no heu elegit)

 1. Una substàcia d'alta conductivitat elèctrica que es fon al voltant dels 100 ºC.
 2. Una substàcia covalent de punt de fusió molt alt.
 3. Una substància no conductora, que es converteix en conductora quan es fon.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003