Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres

Exercici A

Pregunta 1

Exercici A. Pregunta 1

 1. Observa el diagrama i indica tres causes d'origen humà de la deterioració de la qualitat del sòl i explica'n els efectes sobre la població.
 2. Classifica els tipus de residus sòlids urbans per la seua naturalesa i per la seua perillositat.
 3. Explica en què consisteix el tractament de compostatge que es pot aplicar als residus sòlids urbans (RSU).

Pregunta 2

Exercici A. Pregunta 2

 1. Comenta aquest dibuix.
 2. Quin efecte produeix el CI (clor) dels CFS en la capa d'ozó? Impacte ambiental global de la utilització massiva d'aerosols.
 3. Fes un quadre amb les diferents capes de l'atmosfera segons l'altitud.

Pregunta 3

Exercici A. Pregunta 3

 1. Espai
 2. Sol
 3. Atmosfera
 4. Radiació solar
 5. Núvols
 6. Radiació terrestre
 7. Biosfera
 8. Hidrosfera
 9. Geosfera
 1. Explica la circulació de l'energia i de la matèria del dibuix. Defineix flux d'energia i cicle de matèria.
 2. Fes una piràmide ecològica d'almenys tres nivells tròfics. Defineix prducció primària bruta i neta, i producció secundària bruta i neta.
 3. Explica en què consisteix la fotosíntesi.

Exercici B

Pregunta 1

Exercici B. Pregunta 1

La terra és un sistema en equilibri; quan un dels seus components canvia la resta de components també ha de canviar per restablir-lo.

 1. Explica les relacions entre els distints components del sistema terra.
 2. Què són els gasos d'efecte hivernacle? Origen natural i antropogènic.
 3. Què succeiria en el clima de la terra si disminuïra la radiació solar? Explica l'impacte ambiental global que causaria aquest problema.

Pregunta 2

Exercici B. Pregunta 2

Es defineix cicle de Wilson com el conjunt de processos que afecten la litosfera des que un supercontinent es dispersa fins que torna a unir-se.

 1. Explica segons aquest esquema la formació de l'oceà Atlàntic.
 2. Per què se suposa que els continents estigueren units en d'altres èpoques geològiques?
 3. Defineix sial, sima, escorça, mantell, nucli.

Pregunta 3

Exercici B. Pregunta 3

El sòl és un cos natural que és el resultat de l'acció conjunta d'una sèrie de factors formadors entre els quals destaca el clima, la roca mare, el relleu, els organismes vius (inclosos vegetals, animals i humans) i el temps d'actuació de cadascun d'ells.

 1. A la vista d'aquest esquema defineix perfil edàfic i horitzons del sòl. Està totalment evolucionat aquest sòl o no? Per què?
 2. Elegeix dos d'aquests factors formadors del sòl i explica la seua influència en els processos d'erosió del sòl.
 3. Explica dos formes en què l'home pot contribuir a millorar el sòl.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004