Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunidad: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de1997
Modalidad: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Ejercicio: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatoriedad: Opcinal en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts.
Baremo: 2 PUNTS SOBRE 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B,sense d'esborrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Construïu un triangle equilàter tenint en compte que l'altura és igual al constant d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència de diàmetre igual a 80 mm.

Pregunta 2 (2 punts)

Determineu la figura simètrica a la donada respecte a l'eix indicat. En la solució s'hauran de dibuixar només l'eix de simetria i la figura sol·licitada, a escala 1:1. La muestra no està dibuixada a aquetsa escala. Cotes en mm.

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema axonomètric: Donat el sòlid representat en la figura, trobeu la intersecció amb el pla definit pels punts A, B i C.

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Sistema dièdric: Donats l'alçat i el perfil del sòlid representat en la mostra, dibuixeu la planta i visualitzeu la peça, mitjançant una perspectiva convencional a mà alçada.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

En el dibuix de la Basílica de Santa María La Mayor, Morella s.XIII i XV:

Exercici A. Pregunta 5


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Demostreu que l'altura d'un triangle rectangle és la mitjana proporcional entre els segments que determina sobre la hipotenusa.

Pregunta 2 (2 punts)

A partir de les dades que apareixen en la mostra croquitzada, dibuixeu a escala 5:4 la mostra. La mostra no es troba dibuixada a escala. Heu de marcar amb un traç transversal els punts d'enllaç i tangència.

Exercici B. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric:Trobeu la intersecció entre la recta R i el tetraedre donat.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un solid per la seua perspectiva isometrica, dibuixeu a escala 3:5 l'alÇat i la planta, acoteu-les segons les normes UNE.

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

El dibuix representa esquematicament la construcció de la mesquita La Selimiye de Edirne, (Sinan) 1569:

Exercici B. Pregunta 5

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004