Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests dos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quartre de les cinc qüestions següests. Cada una val un punt.

 1. Definiu l'elasticitat preu de la demanda.
 2. A què ens referim quan parlem de la llei de rendiments decreixents?
 3. Què ens indica una funció d'oferta?
 4. Què és el producte nacional i què comptabilitza en pessetes corrents?
 5. Expliqueu que és un tipus de canvi fix.

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Comenteu la balança de pagamentes en termes generals.

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Considereu les següents dades de població (expressades en milers).

Anys població total població activa població ocupada
1995 31.467 15.686 12.035
1996 31.489 16.035 12.544
 1. Calculeu les taxes de desocupació dels dos anys.
 2. Calculeu les taxes d'activitat dels dos anys.
 3. Calculeu les taxes d'ocupació dels dos anys.

Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

 1. Què relaciona una funció de demanda?
 2. Quan hi ha rendiments o economies d'escala creixents?
 3. Què és el producte nacional i què comptabilitza en pessetes constants?
 4. En la política fiscal, què és un estabilitzador automàtic?
 5. Què representa l'índex de preus al consum (IPC)?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu de la inflació i dels seus efectes en l'economia.

C. Llegiu el text següent i comenteu-lo. Destaqueu els conceptes que hi apareixen, definiu-los i relacioneu-los amb la imminent formació de la Unió Monetaria dins del marc del mercat Únic Europeu

"Política monetaria no excessivament rigorosa, tipus de canvi moderat en relació amb el dòlar, estabilitat de preus i baixos tipus d'interès. Aquest és el quartet d'orientacions instrumentals i finalistes per a l'era de l'euro que sosté la Comissió Europea."

El País, 20 d'abril de 1997.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003