Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Arts i d'Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Elegiu un dels dos exercicis proposats A o B, amb totes les qüestions que inclou cadascun. El text de suport fa referència a la figura número 1.Cada pregunta val 2,5 punts

Exercici A

Figura 1

Text

"Fins a un límit desconegut abans, l'espai interior i l'exterior es troben ací completament compenetrats. Aquest efecte només pot experimentar-se en baixar des de dalt de la torre, per les escales en espiral, quan les altives línies de l'estructura s'entrecruen amb els arbres, les cases, les esglésies i la corba serpentejant del Sena la interpretació de punts de vista contínuament mudables ofereix a l'observació de l'espectador, que també es desplaça al seu torn, la semiconfusa visió del que es podria anomenar experimentalment, la quarta dimensió"

S.GIEDION, Espai, temps, arquitectura, Barcelona,1968.

Preguntes

  1. Quin significat té aquest monument dins el panorama artístic del segle XIX?
  2. Esmenteu altres construccions del segle XIX en què s'hagen utilitzat estructures metàl·liques.

Figura 2 (sense text de suport)

  1. Analitzeu aquesta pintura des del punt de vista iconogràfic.
  2. Quines funcions exerceixen les imatges sagrades en l'art romànic?

Exercici B

Figura 1

Text

"No són els somnis com sons, i els sons com colors, i els colors com música? Jo estime la música dels colors. L'un amb l'altre o contra l'altre: home i dona, plaer i dolor, divinitat i diable [...]. Els colors són vibracions com de campanes de plata i sons de bronze; anuncien alegria, passió i amor, ànima, sang i mort. És bonic que el pintor, guiat per l'instint, puga pintar amb tan segura finalitat com quan respira o quan camina"

W.HESS, Documents per la comprensió de l'art modern, Buenos Aires,1973

Preguntes

  1. A partir de l'obsevació d'aquesta pintura poseu en relleu les principals característiques de l'expressionisme alemany.
  2. Esmenteu altres artistes que destacaren en l'expressionisme.

Figura 2

Preguntes

  1. Descriviu l'estructura d'una catedral gòtica.
  2. Esmenteu altres catedrals gòtiques europees.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003