Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatirietat: Obligatoria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Baremo: Problemes: 2 punts, qüestions: 1,5 punts

Exercici A

Problema 1

Se sap que els elements presents en un compost desconegut són carboni, hidrogen, i oxigen. En una experiència analítica es van cremar totalment 2,9 g de compost i es van obtenir 6,6 g de diòxid de carboni 2,7 g d'aigua.

 1. Indiqueu les formules empírica i mol·lecular de compost, sabent que la seua massa mol·lecular esta compresa entre 50 i 60.
 2. Indiqueu, almenys quatre possibles formules estructurals amb el seu nom que puguen correspondre al compost desconegut.
 3. Del compost desconegut se sap que per reducció dona un determinat alcohol i per oxidació un determinant àcid. Indiqueu els noms: del compost desconegut, de l'alcohol que dóna per reducció i de l'àcid per oxidació.
Dades:

Pesos atómics: H = 1; C = 12; O = 16

Problema 2

S'ha preparat una disolució, dissolent 20 litres de NH3(gas), mesurats a 10 ºC i 2 atm de pressió, en prou aigua per a obtenir 4,5 litres de dissolució.Sabent que la constant de dissociació del NH3 es 1,78·10-5 i que R = 0,082 atm·l/grau·mol, calculeu:

 1. Les concentracions de totes les espècies químiques presents en l'equilibri.
 2. El grau de dissolució del NH3
 3. El pH i el pOH de la dissolució.

Qüestió 1

 1. Es diu que les temperatures relativament elevades que s'observen en l'estratosfera son degudes a la calor alliberada en la reacció de descomposició de l'ozó: O3 +O (g)⇒2O2 (g). Justifiqueu amb càlculs aquesta afirmació.
 2. Indiqueu almenys un contaminant atmosfèric que destruesca l'ozó i expliqueu la seua forma d'actuació. A més, suggeriu una forma d'evitar aquest efecte destructiu.
Dades:

Entalpies de formació ΔHºf (KJ/mol): O3 (g) = +142,3 ; O (g) = +247,3 ; O2 (g) = 0

Qüestió 2

El procés d'haver per a l'obtenció de l'amoníac implica la utilizada de pressions elevades (unes 250 atm) i temperatures com mes baixes millor (uns 400ºC. perque la velocitat de reacció siga suficient. Justifica raonadament aquests fets.

N2 (g) +3H2 (g) ⇔ 2 Nh3 (g) ; ΔH = -92 KJ

Qüestió 3

 1. La configuració electrònica de la capa de València d'un element es 4s23d10 4p3. A quin periòde i familia del sistema periòdic pertany l'element? Quin estat d'oxidació negatiu ha de tenir?
 2. Quina o quines de les combinacions següents son conjunts vàlids de nombres quàntics, per a un electró d'un àtom de carboni en l'estat fonamental? Raoneu la resposta i indiqueu per que les altres combinacions no son vàlides.
n l m s
B1 1 0 1 1/2
B2 3 1 -1 1/2
B3 2 0 0 -1/2
B4 2 2 -1 -1/2

Qüestió 4

 1. Prediu les formes geomètriques dels cations amoni (NH4 +) i oxoni (H3O+)
 2. Expliqueu la distinta solubilitat en aigua d'aquestos tres gasos: clorur d'hidrogen, clor i hidrogen.
Dades:

Nombres atòmics: H = 1; N = 7; O = 8


Exercici B

Problema 1

El marbre es una pedra ornamental que s'extrau de certes pedreres de pedra calcària, com les que es troben al Pinós i a Novelda (Alacant) i en altres punts de la Comunitat Valenciana.

 1. A fi de determinar el contingut de carbonat càlcic d'un marbre,s'en pren una mostra que pesa 0,350 g, que es fa reaccionar amb excés de HCl i s'obté com a un producte 83,2 cm3 de CO2 (g) mesurats a 22 ºC i 750 mmHg. Calculeu el percentage en pes de CaCO3 d'aquest marbre.
 2. Tenim una tona de pedra calcària amb una riquesa en CaCO3 del 90% en pes quina massa de calç viva (CaO) podem obtenir en calcinar en un forn aquesta matèria primera, si el rendiment del procés és del 80%?

  CaCO3 (s) ⇒ CaO (s)+CO2 (g)

Dades:

Pesos atòmics: H = 1; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; Ca = 40
R = 0,0082 atm·litre/grau·mol

Problema 2

En un recipient de 10 litres s'introdueixen 0,061 mols de CO2 (g) i 0,39 mols de H2 (g) i s'escalfea a 1250 ºC. Després d'assolir l'equilibri s'analitza la mescla i es troba que hi ha 0,35 mols de CO2

 1. Calculeu Kc i Kp per a l'equació CO2 (g) + H2 (g) ⇔ CO (g)+ H2O a 1250 ºC
 2. Prediu, justicicadament que passarà amb les concentracions de totes les espècies, si s'hi afegeix una petita quantitat de H2 (g) a temperatura constant.
 3. Després d'assolir l'equilibri plantejat en l'enunciat, s'hi afegeix 0,22 mols de H2 (g) a temperatura constant. Calculeu els mols existents en el nou equilibri de cadascuna de les espècies.

Qüestió 1

 1. Ajusteu aquesta reacció redox:

  I2 + HNO3 ⇒ HIO3 + NO2 + H2O

 2. Anomeneu totes les espècies que hi intervenen, i especifiqueu-ne quina hi actúa com agent oxidant i quina ho fa com a agent reductor.

Qüestió 2

Completeu aquestes reaccions escrivint la fòrmula i el nom de l'espècie que falta; indiqueu també si es tracta d'un àcid o d'una base:

HCIO4 + NH3 ⇒ CIO4 + ____
HNO2 + H2O ⇔ H3O+ + ____
Ca (OH)2 + ____ ⇒ CaSO4 + 2H2O
F+ H2O ⇔ HF + ____

Qüestió 3

A partir d'aquestes configuracions electròniques:

 1. 1s2 2s2 2p6
 2. 1s2 2s2
 3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Indiqueu:

 1. A quins àtoms corresponen?
 2. A quins ions monopositius corresponen?
 3. A quins ions mononegatius corresponen?

Quëstió 4

La pluja ácida es deguda, fonamentalment, a la interaccio entre els oxids de sofre i l'aigua de pluja.

 1. Escriviu les estructures de Lewis per a les molècules de SO2 i SO3
 2. Prediu per a cadascuna d'aquestes molécules: la forma geomètrica, els valors aproximats dels angles d'enllaç i el caràcter polar o no polar.
Dades:

Nombres atómics: O = 8: S = 16

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003