Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convovatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnología
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Cientifico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o a les cinc de l'exercici B, sense esborrar les construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Demostreu gràficament que la suma dels angles interiors d'un triangle és 180º.

Pregunta 2 (2 punts)

A partir de les dades que apareixen en la mostra croquitzada, dibuxeu a escala 3:4 la mostra. La nostra no es troba dibuixada a escala. Heu de marcar amb un traç transversal els punts d'enllacç i tangéncia.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric :Donat un pla per les traces del cual, horitzontal i vertical, formen amb la línia de terra angles de 60º i 22º 30' respectivament, situeu sobre el pla donat una línia R de máxima pendent i una línea S de màxima inclinació.

Pregunta 4 (2 punts)

En els cons de revolució representats en la figura, dibuixeu les seccions planes que donen lloc a la circumferència, la el·lipse, la paràbola y la hipèrbola.

Pregunta 5 (2 punts)

La fotografia correspon a un edifici de l'Ajuntament de Valéncia.


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Una de les mesures d'un sòlid és de 40 cm i en un dibuix ve representada per 80 mm. A quina escala està realitzat el dibuix? Dibuixeu l'escala gràfica amb contraescal.

Pregunta 2 (2 punts)

Determineu el centre radical de tres circumferències de radis de R1 = 28 mm, R2 = 12 mm i R3 = 20 mm i centres O1 O2 i O3 respectivament, si les distàncies entre els centres son O1O2 =10 mm, O1O3 = 56 mm i O2O3 = 48 mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Representeu un pla que passa per la línia de terra i que forma un angle de 30º amb el pla horitzontal.

Pregunta 4 (2 punts)

Donats l'alçat i la planta del sòlid en el sistema europeu, dibuixeu els perfils dret i esquerre i acoteu les projeccions segons les normes UNE, present les mesures de les projeccions.

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra La Muerte de la Virgen de Andrea Mantegna (1461)

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003