Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

  1. Quins canvis i continuitats observeu en l'organització territorial de l'estat espanyol entre el Reial Decret de 30 de novembre de 1833 (Document 1) i el mapa de les Comunitats Autónomes de 1978 (Document 2)?
  2. Quins factors expliquen els esmentats canvis i continuitats? Quins criteris s'han utilitzat per establir l'organització territorial assenyalada?
  3. Deduïu a partir de les dades que s'ofereixen en els Documents 3 i 4 les CC.AA. amb més competències. Raoneu la resposta i cartografieu-lo si el cregueu oportú.
  4. A més d'això que es contempla en els Artícles 137 i 138 de la Constitució Espanyola de 1978 (Document 5), coneixeu altres disposicions legals que tinguen entre els seus fins el corregir els desequilibris territorials o els conflictes entre les CC.AA. i entre aquestes i el govern central? Elaboreu un informe.

Document 1: Real Decret de 30 de novembre de 1833, manant fer la divisió territorial de províncies.

Artículo 1º. El territorio español en la Península e Islas adyacentes quedan desde ahora dividido en cuarenta y nueve provincias que tomarán el nombre de sus capitales respectibas, excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conservan sus actuales denominaciones.

Artículo 2º. La Andalucia, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, se divide en los 8 provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El de Aragón se divide en tres, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel. El principado de Asturias forma la provincia de Oviedo. Castilla la Nueva continúa dividida en 5 provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Castilla la Vieja se divide en 8 privincias, a saber: Burgos, Valladolid, Palencia, Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander. Cataluña se divide en 4 provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida, y Gerona. Extremadura se divide en Badajoz y Cáceres. El reino de León en las de León, Salamanca y Zamora. El de Murcia en las de Murcia y Albacete. El de València en las de València, Alicante y Castellón de la Plana. Pamplona, Vitoria, Bilbao y San Sevastián son las capitales de las provincias de Navarra, Älava, Vizcaya y Guipuzcoa. Palma la de las Islas Baleares. Santa Cruz de Tenerife de las Islas Canarias.

Artículo 4º. Esta división de provincias no se entenderá limitada al orden administrativo, sinó que se arreglarán a ella las demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda.

Document 2: Mapa de les Comunitats Autónomes (1978)

Document 3: Conflicte entre el Govern i les Autonomies

3.1 Leyes de las CC.AA. impugnadas por el estado ante el Tribunal Constitucional
Aprobadas Recurridas Pendientes
Andalucía 89 7 1
Aragón 106 7 2
Asturias 96 3 1
Baleares 103 8 3
Canarias 105 10 3
Cantabria 90 6 2
Castilla - La Mancha 56 2 1
Castilla y León 97 3 3
Catalunya 259 37 5
Extremadura 53 1 1
Galicia 127 13 4
Madrid 106 4 1
Murcia 101 3 0
Navarra 235 5 3
Euskadi 159 21 6
Rioja (La) 37 1 0
Comunidad Valenciana 100 8 2

Document 3. Conflicte entre el Govern i les Autonomies

3.2 Número de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional.

insertar imagen

Document 4. Funcionaris en l'Administració

Comunidades Autónomas Administración periférica del Estado Al servicio de las CC.AA.
Andalucia 40.880 176.413
Aragón 34.032 7.315
Asturias 27.966 4.909
Baleares 15.740 2.418
Canarias 17.904 31.150
Cantabria 14.294 3.147
Castilla - La Mancha 42.157 9.456
Castilla y León 70.658 15.949
Catalunya 23.735 103.792
Extremadura 28.579 6.548
Galicia 15.551 59.132
Madrid 117.256 25.590
Murcia 26.011 5.556
Navarra 2.170 13.827
Euskadi 8.735 43.818
Rioja (La) 6.781 2.501
Comunitat Valenciana 18.597 81.982
Ceuta 2.409 0
Melilla 2.837 0
Total 518.292 593.453

Document 5. Articles 137 i 138 de la Constitució Espanyola

Títol VIII

De l'Organització Territorial de l'Estat

Capítol Primer

Principis generals

Article 137

L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en Comunitats Autónomes que es contituïsquen. Totes aquestes entitats gocen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.

Artícle 138

  1. L'Estat garantitza la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució, velant per l'establiment d'un equilibri econòmic, adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol i atenent en particular a les circumstàncies del fet insular.
  2. Les diferències entre els Estatus de les distintes CC.AA. no podran implicar, en cap cas, privilegis econòmics i socials.

Exercici 2

  1. La situació actual de les comunitats presenta un panorama certament desequilibrat segons els percentatges que apareixen en el document 1. Analitzeu aquestes desigualtats i presenteu el conjunt de dades que considereu més significatiu en el mapa adjunt; assenyaleu també la raó per la qual considereu que aquestes dades són les més representatives de la desigualtat apuntada anteriorment.
  2. Aquest desequilibri s'accentua quan s'observa el lloc que ocupa la major part de les regions espanyoles respecte a la Unió Europea (vegeu documents 1 i 2). Analitzeu la informació aportada per aquests documents i extralleu-ne les conclusions pertinents.
  3. A partir de les dades del document 3, assenyaleu quina ha sigut segons la vostra opinió, l'evolució econòmica de les Comunitats Autónomes. Raoneu-ne la resposta i feu una representació gràfica si ho considereu oportú.
  4. D'acord amb les conclusions que heu arribat en els exercicis anteriors i tenint en compte el que apareix en el document 4, elabora un informe sobre la situació en que es troben les comunitats autònomes espanyoles en relació amb la Unió Europea.

Document 1. Les Comunitats Autónomes en 1996

Tasa crecimiento 1996 sobre 1995 Nivel de renta. UE= 100 Renta familiar. España=100 Poder de compra. Epaña=100
Andalucía 4.66 54.76 79.92 82.29
Aragón 2.32 82.43 108.67 113.50
Asturias 0.46 65.92 94.17 94.64
Baleares 2.78 113.28 133.96 129.71
Canarias 3.39 76.91 90.17 93.06
Cantabria 1.21 69.55 97.47 99.03
Catilla- La Mancha 5.54 66.42 94.22 101.76
Castilla y León 3.82 72.64 102.98 107.47
Catalunya 1.90 93.99 117.48 110.05
Comunitat Valenciana 1.93 75.99 99.78 99.57
Extremadura 6.63 55.73 80.75 87.46
Galicia 1.85 63.84 91.58 94.45
Madrid 1.96 97.76 109.93 108.14
Murcia 2.60 60.36 79.35 82.47
Navarra 2.71 88.76 116.01 109.20
Euskadi 1.85 86.19 113.53 109.47
La Rioja 2.56 91.10 117.66 123.54
Ceuta 1.58 66.68 99.17 103.03
Melilla 1.68 71.35 106.04 106.55
Total 2.68 76.70 100.00 100.00

FALTA DIBUJO

Document 2. Nivell del PIB per habitant de les regions europees (mitja de 1977, 1979 y 1981, preus corrents i capacitat adquicitiva. Mitja europea dels 12 = 100)

FALTA DIBUJO

Document 3. Evolució del PIB per habitant als preus del mercat de les Comunitats Autònomes (mitja espanyola = 100)

1991 1993 1995
Baleares 141.76 141.97 148.07
La Rioja 119.43 128.97 124.40
Madrid 127.09 128.72 126.77
Catalunya 125.01 122.29 122.56
Euskadi 114.62 113.98 117.19
Navarra 112.96 110.05 113.98
Aragón 106.24 104.92 105.65
Comunidad Valenciana 102.50 101.53 100.14
Canarias 97.94 99.19 101.32
Ceuta y Melilla 86.69 93.95 90.86
Castilla y León 84.87 90.65 91.86
Cantabria 90.61 90.19 91.40
Castilla- La Mancha 85.56 87.41 86.03
Galicia 84.25 85.12 85.74
Asturias 81.92 83.50 83.87
Murcia 85.39 82.95 80.68
Andalucía 72.73 71.17 70.87
Extremadura 66.42 68.47 68.66
Total 100.00 100.00 100.00

Document 4. Els quatre grans sistemes urbans actuals

FALTA DIBUJO

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004