Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne i respondre les questions de les tres preguntes.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Fes un esquema de la membrana plasmàtica, segons el model de mosaic fluid,que il·lustre la seua estructura i composició
 2. Quines propietats li confereix cadascun del sues components?
 3. Diferenciacions de membrana i complexos d'unió

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics:el metabolisme

Observa l'esquema i respon:

Pregunta 2. El metabolisme

 1. De quin orgànul es tracta?
 2. Quins processos representen els assenyalats com 1.2.3.4.5? explica'ls breument
 3. Quin es l'origen del piruvat?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Concepte d'àcid nucleic. Tipus
 2. Explica breument el significat dels processos seguents
  1. Transcripcció
  2. Traducció
  3. Duplicació
 3. Quina es la localització intracel·lular dels processos referits en la questió anterior

Exercici B

Pregunta 1. La cèl·lula: unitat d'estructura i funció

Explica breument:

 1. Estructutra i funció de l'aparell de Golgi
 2. Composició i funció dels lisosomes
 3. Diferències estructurals i funcionals entre el reticle endoplasmàtic llis i rugós

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

 1. Representa en un esquema el cicle cel·lular.indica les seues fases
 2. La durada del cicle cel·lular és constant en totes les cèl·lules? justifica la resposta
 3. Què entens per interfase?explica'n el significat i els esdeveniments que s'hi produeixen

Pregunta 3. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. Diferencies entre un sèrum i una vacuna. Com s'obtenen?
 2. Tipus d'immunitat.quin tipus d'immunitat proporciona l'administració d'una vacuna?i d'un sèrum?
 3. Defineix:el concepte de toxina i de microorganisme patogen.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003