Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1998
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1: 4 punts. Preguntes 2 i 3: 3 punts

Primera opció

"Els qui vulguen formar-se una clara idea de les condicions en què viu el nostre poble, han de visitar les cases l'adreça de les quals indiquem, i examinar per si mateixos els aliments i els vestits (...) La mortalitat en les masses obreres és superior a la de les altres classes socials. Per a convèncer-se d'això n'hi ha prou de comparar el nombre de defuncions per cada mil habitants en els barris poblats en els districtes de Madrid on predomina la gent pobra, amb les xifres anàlogues obtingudes en els barris poblats per persones riques o de classes mitjana.

En alguns carrers habitats quasi completament per jornalers i desvalguts, la xifra relativa de mortalitat esta representada quasi pel doble de la xifra mitjana de Madrid (...) i es pot calcular, d'altra banda, que és el doble o un poc més de la d'altres classes socials.

En aquests resultats tan dolents influeixen dos tipus de causes:

1r. La mala alimentació, vestits, habitació...

2n. La manca completa en els tallers de les precaucions sanitàries (...) Les malalties predominants són les de les vies respiratòries (...)

Els aliments que consumeixen a Madrid els obrers són cars i dolents. El conjunt de dades que s'hi pot recollir prova que la manca s'hi manté (...)

Efectes en conjunt que l'obrer pren menys quantitat de matèria alimentària de la que necessita i que aquesta quantitat no té per a la nutrició el valor que aparenta. Conseqüències finals: l 'esgotament gradual de forces, la predisposició a emmalaltir, l'excés de mortalitat que hem indicat (...) Els barris de Madrid on preponderen els obrers manquen de netedat, d'higiene i de tota mena de condicions per a ser habitats, sense deixar de trobar-se en continu perill la salut i la vida dels seus habitants"

E. Serrano Fangatti (1884), en M.Tuñón de Lara (dir.) Historia de España, vol XII, Barcelona,1980

Llegiu atentament i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu quin tipus de problemes descriu el text. Quina explicació en dóna l'autor?
  2. Quins altres processos van contribuir a configurar les condicions de vida de les classes obreres que refereix el text?
  3. Quines respostes i quins moviments polítics estan relacionats amb aquesta situació? Analitzeu-los breument

Segona opció

Davant la crisi de la dictadura de Primo de Rivera,el 1930 la Monarquia d'Alfons XIII pretén tornar al sistema parlamentari, amb el nomenament del general Berenguer com a cap de govern, en un intent de "normalitzar" la situació política. Aquesta pretensió és contestada des d'amplis sectors de la societat.

Responeu les qüestions següents sobre el tema.

  1. Podríeu explicar l'origen i les característiques de la dictadura de Primo de Rivera?
  2. Quines són les causes determinants que van portar Alfons XIII a intentar donar aquesta solució a la crisi política i quins resultats en va obtenir? Quina actitud hi va adoptar l'exèrcit?
  3. Com van reaccionar els diferents grups polítics i socials davant aquesta crisi i quines en van ser les conseqüències posteriors?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003