Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Cientifico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne realitzarà un dels dos exercicis. La puntuació màxima de cada problema es de dos punts, i la de cada cuestió, de 1,5 punts

Exercici primer

Problemes

 1. Una partícula amb càrrega q = 2 C penetra en una regió de l'espai on hi ha un camp magnètic B = 0,02 k T, es demana:
  1. Si la partícula entra en el camp magnètic amb una velocitat v = 3·102 (j+k) m/s, calculeu la força que actuarà sobre aquesta.
  2. Si la velocitat de la particula fóra perpendicular al camp magnétic, quina seria la trajectòria?

  Justifiqueu-ne la resposta.

 2. Si la posició de l'electró pot mesurar-se amb una exactitud d'1,6·10-8 m, amb quina precisió es pot conéixer la velocitat?

  Dades: Constant de Planck, h = 6,63·10-34 S.I.; massa de l'electró, me = 9,11·10-31 Kg

Qüestions

 1. Calculeu a quina altura sobre la superfície terrestre la intensitat del camp gravitatori es redueix a la quarta part del seu valor sobre l'esmentada superfície

  Dades: RTerra = 6370 Km

 2. Siga una ona harmónica plana no amortida amb una longitud d'ona de 30 cm. Calculeu la diferència de fase entre dos punts, separats una distància d'1,5 m en la direcció de propagació de la ona.
 3. Expliqueu el fenomen de difracció de la llum a través d'una escletxa.
 4. Quins són els postulats de la teoria especial de la relativitat?

Exercici segon

Problemes

 1. L'equació del moviment d'una partícula, de massa 100 g, unida a l'extrem d'un ressort ve donada per x = 0,4 cos(0,7t - 0,3) m. Calculeu :
  1. Amplitud i període del moviment.
  2. Energia cinètica de la partícula en l'instant t = 2 s.
 2. Les masses atòmiques del 74Be i del 94Be són 7,016930 u i 9,012183 u, respectivament, determineu quin és el més estable

  Dades: Masses atòmiques: 10n: 1,008665 u; H: 1,007825 u

Qüestions

 1. Si la distància entre la Terra i la Lluna és D = 3,8·105 Km, calculeu el temps que tarda la Lluna en fer una volta completa a la Terra.

  Dades: G = 6,67·10-11 S.I.; M Terra = 5,98·1024 Kg

 2. Indiqueu les característiques de la imatge d'un objecte situat davant d'un espill còncau que es troba en el punt mitjà entre el focus i el centre de l'espill.
 3. Quina ès la diferència fonamental entre les línies de camp del camp elèctric i del camp magnètic? Proposeu un exemple per a cada camp.
 4. Calculeu la relació entre les longituds d'ona de De Broglie d'un gra de pol·len d'1 g de massa dotat d'una velocitat de 80 m/s i d'un neutró que porta una velocitat de 2,5·104 m/s

  Dades: Massa del neutró m = 1,67·10-27 Kg.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003