Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científicotècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Faltan dibujos.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu la línia corba contínua que passa successivament pels punts 1-2-3-4-5-6 composta per arcs de circumferència tangents entre si, compresos entre dos punts consecutius, de manera que l'arc AB té el centre en O.

Pregunta 2 (2 punts)

Donades dues circumferències de diàmetres respectius 50 mm i 70 mm, els centres de les quals disten entre si 40 mm, obteniu l'eix radical de les dues circumferències esmentades.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donat l'alçat del sòlid, a escala 4:5, en el sistema europeu, dibuixeu la planta i la vista lateral esquerra i acoteu les projeccions segons les normes UNE.

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isomètrica, a escala 1:1, sense aplicar coeficients de reducció.

Pregunta 5 (2 punts)

El dibuix representa un habitatge unifamiliar. Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la figura proposada:

Raoneu breument la resposta.Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

A partir de les dades que apareixen en la mostra, dibuixeu a escala 5:3 la figura que està dibuixada a escala 1:1. Heu de marcar amb un traç transversal els punts d'enllaç i tangència. Dibuixeu-la en un full a banda.

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un ovoide, el radi menor del qual, r, siga la mitjana proporcional entre dos segments donats de 22mm i 8mm. Si sabem que la distància entre centres és 3r i la longitud de l'eix de simetries és 6r.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donat el triangle ABC, A(50 , 30 , 15), B(65 , 4 , 26) i C(80 , 26 , 7):

Pregunta 4 (2 punts)

Donats l'alçat i la planta del sòlid, dibuixeu la perspectiva isomètrica, a escala 4:5, sense aplicar coeficients de reducció.

Pregunta 5 (2 punts)

Desmaterialització del nas de Neró, de Salvador Dalí. 1947.

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Raoneu breument les respostes.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003