Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts. Pregunta 2: 3,5 punts. Pregunta 3: 4 punts

Primera opció

Els elements components del nostre règim oligàrquic [...] són tres :1r Els oligarques (els anomenats pròcers) prohoms o notables de cada bàndol, que formen la seua plana major, residentes ordinàriament al centre. 2n Els cacics, de primer, segon o ulterior grau, disseminats pel territori. 3r El governador civil, que els serveix d'òrgan de comunicació i d'instrument. A açò es redueix fonamentalment tot l'artifici sota la pesadesa del qual gemega rendida i prostrada la nació.

Oligarques i cacics constitueixen el que solem denominar classe directora o governant, distribuïda o enquadrada en partits. En les eleccions, diu, no és el poble, sinó les classes conservadores i governants les que falsifiquen el sufragi i corrompen el sistema, perquè abusen de la seua posició, de la seua riquesa, dels ressorts de l'autoritat i del poder que els havia sigut lliurat per a dirigir les masses.

Costa, Joaquín (1901): Oligarquía y caciquismo, edició d'Alfonso Ortí, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, pàgs. 19-20

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la matèria on el situaríeu.
  2. Expliqueu com funcionava el sistema polític de la Restauració.
  3. Assenyaleu les contradiccions del sistema polític de la Restauració.

Segona opció

El regnat personal de Ferran VII es mogué entre la revolució liberal i la reacció absolutista.

Responeu les qüestions següents relacionades amb el tema.

  1. Expliqueu breument com va accedir al poder Ferran VII i indiqueu les etapes del regnat.
  2. En què va consistir la reacció absolutista durant el regnat de Ferran VII?
  3. En què va consistir la revolució liberal durant el regnat de Ferran VII?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003