Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts, 1ra qüestió:2 punts;2na i 3ra qüestions: 1,5 punts cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Els Helvecis enorgullits per una victòria provoquen l'exércit de Cèsar

Quo proelio sublati Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere nonnumquam et novissimo agmine proelio nostros lacessere coeperunt.

Caesar. Gall. I 15, 3. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre sublati i subsistere.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Elegeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Humorisme de Ciceró

Cicero dicax erat et facetiarum amans, adeo ut ab inimicis solitus sit appellari scurra consularis. Quum Lentulum, generum suum, exiguae staturae hominem, uidisset longo gladio accintum: "Quis, inquit, generum meum ad gladium adligauit?".

Lentulum: Lentulus, -i = Lèntul (gendre de Ciceró).

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre appellari i uidisset.
  3. La poesia Èpica o la Lírica a Roma. (Elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003