Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Salut.
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i en la Científico-Tècnica
Durada: 90 min
Barem: Problemes: 2 punts; Qüestions:1,5 punts.

Exercici A

Problema 1

 1. Les entalpies de combustió dels compostos líquids C2H6O i C2H4O són, respectivament, -327,6 i -279,0 Kcal/mol. Aplicant-hi la llei de Hess, calculeu la variació d'entalpia per a la reacció d'oxidació:

  2C2H6O (l) + O2 (g) ⇔ 2 C2H4O (l) + H2O (l)

 2. Escriviu la fòrmula desenvolupada i el nom sistemàtic, almenys, d'un compost que corresponga a cadascuna de les fòrmules empíriques C2H6O i C2H4O. Indiqueu el nom de la funció orgànica present en cada compost.

Problema 2

Mesclem 1 litre de dissolució que conté ió dicromat (Cr2O72-) 0,10 M i 1 litre de dissolució que conté ió iodur (I-) 0,10 M. Les dues dissolucions contenen també un excés d'ions H+. D'aquesta manera s'hi preodueix la reacció següent:

Cr2O72- (ac) + 6 I- (ac) + 14 H+ (ac) ⇒ 2 r3+(ac) + 3 I2 (ac) + 7 H2O

 1. Calculeu la massa de I2 que s'hi formarà.
 2. Calculeu la concentració de Cr3+ en la dissolució resultant de la mescla, expressada en mols/litre, considerant que els volums són additius.
 3. Indiqueu quin element s'oxida i quin es redueix en la reacció, i també quina espècie química és l'oxidant i quina el reductor.

Dades: Ar(O) = 16; Ar(Cr) = 52; Ar(I) = 127

Qüestió 1

A partir d'aquestes espècies químiques BeH2, NF3 i CHCl3:

 1. Representeu-ne amb un diagrama de Lewis les estructures electròniques.
 2. Predigueu la forma geomètrica, els valors aproximats dels angles d'enllaç i el caràcter polar o no polar de cada molècula.
Dades :Nombres atòmics: H = 1; Be = 4; C = 6; N = 7; F = 9; Cl = 17

Qüestió 2

Raoneu si són certes o falses les següents afirmacions referides a una dissolució aquisa d'amoníac a la qual hem afegit clorur d'amoni:

 1. El grau de dissociació de l'amoniac disminueix.
 2. El pH de la dissolució augmenta.

Qüestió 3

 1. La configuració electrònia del crom, en estat fonamental, és 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 4s1 3d5. Justifiqueu l'"aparent" anomalia existent en aquesta configuració.
 2. Quin és el màxim nombre d'electrons que hi pot haver en un mateis àtom amb n = 3? Quin principi determina aquest nombre?

Qüestió 4

Per a l'equilibri NH4Cl (s) ⇔ NH3 (g) + HCl (g), el valor de Kp és 1,04·102- atm2.

 1. Si col·loquem 1 mol de NH4Cl (s) en un recipient de parets rígides, inicialment buit, i el tanquem, quina serà la pressió parcial del HCl (g), en atm, en l'equilibri?
 2. Si després d'assolir l'equilibri s'hi afegeix una petita quantitat de NH4Cl (s), mantenint el volum i la temperatura constants, què passarà amb les concentracions de NH3 i de HCl?

Exercici B

Problema 1

El pH d'1 litre de dissolució de sosa càustica (NaOH) és 13.

 1. Calculeu els grams d'àlcali utilitzats per a preparar-la.
 2. Quin volum d'aigua cal afegir al litre de la dissolució anterior perquè el pH siga de 12? Suposeu es volums additius.

Dades: Ar(Na) = 23; Ar(O) = 16; Ar(H) = 1

Problema 2

CO2 (g) + C (s) ⇔ 2CO (g)

A 817 ºC la constant Kp per a la reacció entre el CO2 pur i el grafit calent és 10. Calculeu:

 1. La pressió parcial de CO si en l'equilibri a 817 ºC la pressió total és de 4 atmosferes.
 2. La fracció molar de CO2 en l'equilibri anterior.
 3. La Kc a 817 ºC.

Qüestió 1

 1. Definiu els conceptes d'afinitat electrònica i d'energia de ionització, i indiqueu si hi ha cap relació entre aquests conceptes.
 2. Indiqueu els valors que pot prendre el nombre quàntic "m" per a:
  1. un orbital 2s
  2. un orbital 3d
  3. un orbital 4p

Qüestió 2

Sabent que: CaO (s) + CO2 (g) ⇒ CaCO3 (s) ΔH = -42,5 Kcal/mol. Indiqueu quina o quines d'aquestes mescles de reactius alliberarà 42,5 KJ segons la reacció anterior. Raoneu la resposta.

Qüestió 3

Els sòlids iònics com el clorur sòdic i els sòlids amb xarxes covalents com el diamant són fràgils, és a dir es parteixen quan són sotmesos a forces prou intenses. En canvi, els metalls es poden deformar amb esforços intensos. Expliqueu aquesta diferència de propietats mecàniques a partir del coneixement dels diferents tipus d'enllaç.

Qüestió 4

Identifiqueu, amb la fòrmula desenvolupada i el nom, els compostos (I),(II),(III) i (IV), sabent que:

 1. El diol C4H10O2(I) s'oxida a un àcid dicarboxílic (II).
 2. El C5H12O (III) és oxidable a cetona (IV). i reduïble a metilbutà.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003