Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut y opcional en altres.També obligatòria en l' Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut
Durada: 60 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; L'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen.Cadascuna de les preguntes es valorarà globalment sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lularPregunta 1. Els orgànuls

Aquest esquema correspon a una cèl·lula acinar pancreàtica a la qual s'ha afegit un aminoàcid marcat (leucina tritiada). Després, a diferents temps (3, 20 i 90 minuts), s'examinen el lloc on apareix la marca radioactiva (&). Els resultats es representen en la figura.

 1. Identifiqueu tots els orgànuls que conegueu.
 2. Interpreteu els resultats obtinguts en l'experiment fent referència als orgànuls on trobeu el marcatge a diferents temps.
 3. Quin mecanisme utilitza la cèl·lula per alliberar el producte de secreció? Explica'l

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Indiqueu en quin orgànul i en quina zona de l'orgànul tenen lloc els següents procesos metabòlics.
  1. β-oxidació
  2. Cicle de Calvin
  3. Fotofosforilació
  4. Fosforilació oxidativa
 2. Concepte de glicòlisi. Quina ès la destinació del piruvat que s'obté en la glicòlisi?
 3. Concepte de fermentació. Poseu dos exemples d'aquest procés i indiqueu quin tipus de microorganismes el produeixen.

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

 1. Concepte de mutació i els seus tipus. Expliqueu en què consisteix cadascun.
 2. Expliqueu la importància de la mutació en el procés evolutiu.
 3. Definiu què és un agent mutagènic. Citeu-ne com a mínim dos exemples.

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

Llegiu detingudament la frase següent i responeu: "l'amfipatia de lípids, com els fosfolípids, els fa idonis per constituir membranes cel·lulars".

 1. Concepte de lípid y de fosfolípid.
 2. Expliqueu el significat de molècula amfipàtica a la qual es fa referència en la frase citada.
 3. Expliqueu:
  1. La importància biològica dels greixos. Poseu-ne algun exemple.
  2. La importància biològica dels esteroides. Poseu-ne algun exemple.

Pregunta 2. El nucli: estructura de informació

 1. Fes un dibuix esquemàtic del nucli en interfase i indiqueu quina és la seua estructura i composició.
 2. Expliqueu breument els canvis que tenen lloc en el nucli quan la cèl·lula entra en mitosi.
 3. Quina és l'estructura del nuclèol? I la funció? (indiqueu-la solament)

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat Pregunta 3. Els virus

Aquesta imatge és l'esquema d'un virus. Observeu-la i responeu:

 1. Identifiqueu cadascuna de les parts senyalades.
 2. Expliqueu el cicle lític i el cicle lisogènic del virus. Indiqueu les diferències.
 3. Què s'entén per virus atenuat? En quina situació s'utilitzen virus atenuats? Raoneu la resposta.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003