Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalidad: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials.
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta. Elegeix un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

  1. Representeu el PIB que tenien el 1998 les comunitats autònomes respecte a la mitjana espanyola. Utilitzeu per a fer-ho el mapa adjunt i les dades del document 1.
  2. A partir del mapa que heu elaborat i de les dades del document 1, analitzeu la situació en què es troben les comunitats autònomes espanyoles pel que fa al PIB per habitant en 1998.
  3. El PIB per capita ha experimentat un important desenvolupament a Espanya entre 1985 i 1998. A pesar d'això, l'evolució no ha estat idèntica en totes les comunitats autònomes. A partir de les dades dels documents 1 i 2, feu una anàlisi d'aquesta evolució, tant respecte a la mitjana espanyola com la mitjana de la Unió Europea, i expliqueu-ne les causes possibles.
  4. Elaboreu un breu informe en el qual, partint de les anàlisis anteriors i de qualsevol altra informació que tingueu, assenyaleu si s'ha accentuat o no la desigualtat entre les comunitats autònomes espanyoles. Pot estar relacionada aquesta situació amb la intervenció de les administracions comunitària, estatal i autonòmica al llarg del període?

Document 1. Evolució del PIB per habitant de les comunitats autònomes entre 1985 I 1998 en relació amb la mitjana d'Espanya i amb la de la Unió Europea

Mitjana d'Espanya = 100 Mitjana Unió Europea (15 països) = 100
Com.autònomes 1985 1998 1985 1998
Balears 157 154 111 126
Madrid 129 126 91 103
Catalunya 124 124 88 101
Navarra 115 117 81 95
Euskadi 113 114 80 93
La Rioja 111 112 78 91
Aragó 106 109 75 89
C. Valenciana 103 100 72 81
Canàries 95 97 67 79
Cantàbria 100 92 70 76
Castella-Lleó 87 92 61 75
Astúries 96 85 67 69
Galícia 81 84 57 69
Castella-La Manxa 77 80 54 65
Múrcia 83 80 59 65
Ceuta 79 78 56 62
Extremadura 62 73 44 60
Andalusia 72 72 51 59
Melilla 81 71 57 58
Espanya 100 100 71 81

Font:Fundació BBV. Estudio sobre la renta nacional de España (1985 - 1998), reelaborat per El País (dimecres, 8 de desembre de 1999)

Document 2. L'estadística regional a Espanya: èxits i projectes

"El mayor o menor nivel de desarrollo relativo de las autonomías españolas tiene poco que ver con su dimensión en los términos de población residente. Andalucía, que en 1996 representaba el 18,11% de la población española (cifra que será corregida al alza por el padrón municipal de dicho año), sólo aportaba el 12,93% del PIB. Baleares, que cobija el 1,91% de la población española, genera el 2,83% del PIB.

[...] La recuperación económica que tuvo lugar a partir de 1985 se frenó en 1991, para entrar en recesión en 1992 - 1993 y recuperarse posteriormente hasta 1996. En dicho período (1985 - 1996) el PIB español creció con una tasa anual acumulativa del 3,1%, destacando el mayor crecimiento registrado en Canarias, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Extremadura, y el debilitamiento de Asturias, que no ha logrado superar los efectos negativos de la crisis energética.

[...] La desigualdad relativa de las provincias españolas en los términos per cápita es considerable. Pero no más que en otros países europeos, ya que las desigualdades en Italia son superiores a las de España, siendo muy similares a las de Francia o Alemania."

Anuario El País 1999

Mapa

Exercici 1. Mapa


Exercici 2

  1. Amb les dades que teniu en el document 1, feu un climograma.
  2. D'acord amb aquest climograma, indiqueu les característiques que defineixen aquest clima, quant a precipitaions, temperatures, mesos humits i mesos secs, etc.
  3. Amb tota la informació que heu recollit i el que us suggereca el climograma, definiu el domini climàtic d'Espanya a què pot fer referència i indiqueu, en el mapa adjunt, en quina zona pot donar-se.
  4. Atenent a questes consideracions, a les idees exposades en el document 2 i als vostres propis coneixements, redacteu un informe sobre els factors atmosfèrics i geogràfics que condicionen el clima d'Espanya.
Document 1
MESOS GEN FEB MARC ABR MAIG JUNY JUL AGO SEP OCT NOV DES ANY
Temp. ºC 11 11,8 14 15,9 19,1 22,7 25,5 26 23,7 19,3 15,2 12,1 18
Precip. (mm) 33 22 18 42 29 14 4 14 47 55 33 29 340

Per a fer el climograma podeu utilitzar aquesta quadrícula

Exercici 2. Quadrícula

Mapa d'Espanya

Exercici 2. Mapa

Document 2

El clima és un altre agent diferenciador de gran importància, ja que, a més, tindrà una gran incidència a l'hora d'explicar la formació i l'evolució dels sòls, com també una vegetació determinada. El clima d'Espanya està definit per una sèrie de factors generals relacionats amb la circulació general de l'atmosfera, que són els que en determinaran els elements: temperatures i precipitacions.

La posició d'Espanya al sud de la zona temperada europea resulta decisiva i condiciona preferentment una circulació general de l'atmosfera amb domini de vents de l'oest. Només en circumstáncies estacionats molt excepcionals, com ara en hiverns molt crus, pot ser afectada per una circulació general del nord i el nord-est. En aquesta circulació general actuen uns grans centres d'acció (altes i baixes pressions, generalment d'origen dinàmic), que són els que mobilitzen les principals masses d'aire que afecten la península Ibèrica. És el cas de l'anticicló de les Azores i de les baixes pressions mediterrànies. Al costat d'aquests hi ha els fronts que posen en contacte masses d'aire de naturalesa distinta i que porten associades les pertorbacions responsables de la inestabilitat atmosfèrica. En el nostre cas, ens afecten fonamentalment el frnt polar (contacte entre la massa polar i la tropical, o també massa polar freda i massa polar reescalfada) i el front mediterrani.

A més d'aquests factors generals, en el clima d'Espanya poden incidir altres factors més locals, com, per exemple, les altres pressions d'origen tèrmic a l'hivern o les baixes pressions, també d'origen tèrmic, a l'estiu, aquestes últimes responsables de fenòmens tempestuosos. També podríem identificar vents locals en zones insulars o els fenòmens específics de gota freda, molt lligats a l'evolucó del corrent en jet en lees altres capes de la troposfera que afecten el vessant mediterrani i que són responsables d'algunes catàstrofes naturals.

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004