Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 min
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts. Pregunta 2: 3.5 punts. Pregunta 3: 4 punts

Primera opció

Durant el període que va del 1837 al 1840, els partits polítics Progressista i Moderat van experimentar un notable desenvolupament. La seua força creixent va generar, al mateix temps, l'antagonisme entre ells, manifestat en enverinades batalles electorals i disputes parlamentàries, tot i que estaven lluny de ser partits de masses en el sentit modern.Essencialment, eren partits oligàrquics que buscaven, afanyadament, refermar el seu poder i promoure els interessos materials dels grups relativament restringits que representaven.

La lluita pel poder no es limitava exclusivament a la pugna per a controlar el parlament [...] També s'estenia al terreny municipal [...] els governs municipals controlaven l'organització de la Milicia Nacional, el reclutament per a l'exèrcit, i tenien amplies facultats respecte a la recaptació d'imposts. L'objectiu dels moderats era subordinar aquests poders "democràtics" i "federals" a l'autoritat del govern central. En canvi, els progressistes veien, en la relativa autonomia municipal, un instrument fonamental per a aconseguir el suport popular necessari per a portar a terme les reforme encara pendents.

[...] Els progressistes van donar suport als sectors de la burgesia comercial i professional, als sectors de la xicoteta burgesia i dels artesans que reivindicaven els seus drets a participar en l'exercici del poder polític. Els moderats estaven més identificats amb aquells sectors de les classes altes que s'oposaven a les reformes avançades.

Marichal, Carlos (1980): La revolución liberal y los primeros partidos político en España: 1834-1844, Madrid, Catedra. p. 169-170.

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la materia on el situaríeu.
  2. Expliqueu breument les característiques dels partits polítics que descriu el text.
  3. Assenyaleu les diferències més importants entre aquells partits polítics i els partits polítics actuals.

Segona opció

La Guerra Civil del 1936-1939 ha estat una de les catàstrofes més grans de la història contemporània espanyola.

Responeu les qüestions següents sobre el tema:

  1. Expliqueu breument com va començar la guerra.
  2. En què va consistir la dimensió interna del conflicte?
  3. En què va consistir la dimensió internacional del conflicte?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003