Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències Socials i opcional en altres. Obligatòtia també en l'Opció d'Humanitats i Ciències Socials.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne elegirà l'exercici A o l'exercici B, del qual només farà tres dels quatre problemes. Cada problema es puntuarà de 0 a 3,3. La qualificació serà la seua suma més 0,1. Cada estudiant haurà de disposar d'una calculadora científica o gràfica per a l'examen, i se'n prohibeix la utilització indeguda (per a guardar fórmules en la memòria).

Exercici A

Problema 1

Una urna conté dues monedes de plata i tres de coure. Una altra urna conté quatre monedes de plata i tres de coure. Si s'elegeix una urna a l'atzar i s'extrau una moneda a l'atzar, quina és la probabilitat que la moneda extreta siga de plata?

Problema 2

Una factoria produeix cotxes dels models A i B. El benefici per la venda d'un cotxe del model A és 450 euros, i la venda d'un del model B reporta un benefici de 600 euros.

La capacitat de la factoria impedeix produir més de 400 cotxes per dia del model A i més de 300 cotxes per dia del model B. A més, no és possible produir diàriament més de 500 cotxes entre ambdós models.

Es ven tota la producció que es fa i es vol saber, raonadament, quants cotxes interessa fabricar de cada model per a obtenir el màxim benefici.

Problema 3

El benefici y en milions d'una societat d'acord amb la inversió x en milions ve donat per y = x2 + 2x + 7. Obteniu la derivada del benefici y respecte de la inversió x quan la inversió és de 2 milions i quan la inversió és de 3 milions.

Utilitzeu les derivades obtingudes per a calcular aproximadament el benefici quan la inversió és de 2,01 milions i quan la inversió és de 3,02 milions.

Problema 4

Per un gelat, dues orxates i quatre batuts ens cobraren en una gelateria 1.700 ptes. un dia. Un altre dia per quatre gelats i quatre orxates ens cobraren 2.200 ptes. Un tercer dia haguérem de pagar 1.300 ptes. per una orxata i quatre batuts. Raoneu si hi ha o no motius per a pensar que algun dels dies ens presentaren una factura incorrecta.


Exercici B

Problema 1

Expresseu per una integral l'àrea d'un triangle de vèrtexs (0 , 10), (20 , 10) i (20 , 0). Es recorda que no és necessari el càlcul de la integral.

Problema 2

Un venedor de llibres usats té 180 llibres de l'editorial A i 160 de l'editorial B, amb els quals decideix de fer dos tipus de lots, el lot econòmic amb tres llibres de l'editorial A i un de l'editorial B, que vendrà a 800ptes., i el lot selecte amb un llibre de l'editorial A i dos de l'editorial B, que vendrà a 1.000ptes. Deduïu raonadament quants lots ha de fer de cada tipus per a maximitzar els seus ingressos en vendre tots els lots

Problema 3

Un dau està trucat de manera que són iguals les probabilitats d'obtenir-ne 2,4 o 6, també són iguals les probabilitats de traure'n 1,3 o 5, i la probabilitat d'obtenir-ne 2 és el doble que la probabilitat de traure'n 1. Deduïu raonadament quina és la probabilitat que, en llançar el dau dues vegades, s'obtinga una suma de punts igual a 7.

Problema 4

El senyor Gómez deixa als seus fills en herència la seua fortuna, amb les següents condicions:

Expliqueu, raonadament, si amb aquesta informació és posible esbrinar quant ha heretat cada un dels tres fills.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003