Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2000
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne/a haurà d'elegir un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i haurà de respondre a totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Energies renovables i no renovables

FALTA DIBUJO

 1. Energia solar de flux constant
 2. Energia solar directa
 3. Excedent calorífic a l'atmosfera
 4. Fotosíntesi
 5. Energia atmosfèrica
 6. Biomassa
 7. Energia capitalitzada: carbó, petroli, gas natural, urani.
 1. Indica les distintes fonts d'energia que apareixen al dibuix i classifica-les segons que siguen renovables o no renovables i segons que siguen o no energies "netes".
 2. Explica els avantatges i els inconvenients de la utilització de l'energia nuclear com a font d'energia.
 3. Comenta quines repercussions mediambientals té l'ús incontrolat d'energies no renovables.

Pregunta 2. Hidrologia

FALTA DIBUJO

 1. Transpiració
 2. Pluja + Reg
 3. Infiltració
 4. Evaporació
 5. Escorriment
 6. Flux en la zona radicular
 7. Drenatge profund
 1. L'aigua de pluja o de reg, quan arriba al sòl, pot seguir totes aquestes vies. Defeneix conceptualment cadascun d'aquests tipus d'aigua. (Per ex., aigua de pluja: procedeix de l'atmosfera i la seua magnitud i distribució al llarg de l'any és funció del tipus de clima).
 2. En el clima de la Comunitat Valenciana, en quines èpoques de l'any deuen predominar les pèrdues d'aigua per evaporació? I per drenatge profund? Per què?
 3. De totes aquestes formes d'aigua que pot haver-hi al sól, quina és la que en pot provocar pèrdua per erosió hídrica? De quina manera pot provocar aquesta pèrdua de sòl? Comenta l'acció de dos factors ambientals naturals que afoveresquen el desenvolupament dels processos erosius.

Pregunta 3. Clima i impactes ambientals globals

FALTA DIBUJO

FALTA DIBUJO

 1. Activitat industrial contaminant en una zona costanera.
 2. Mapa de distribució de la contaminació atmosfèrica a Europa des de tres focus emissors.
 1. Observa el dibuix de l'activitat industrial contaminant a la zona costanera i indica quan és més probable que la contaminació per fum afecte les zones urbanes de l'interior. De dia o de nit? Per què?
 2. Digues quatre exemples de substàncies que són freqüentments contaminants atmosférics. Comenta'n un que tinga importància en el fenomen de la pluja àcida.
 3. Descriu el procés de la pluja àcida. Indica i justifica si els seus efectes s'observen localment o en llocs allunyats d'on es produeix l'emissió de la contaminació.


Exercici B.

Pregunta 1. Biosfera. Cadenes tròfiques

Els voltors són especialistes a aprofitar com a aliment els animals morts i la matèria inert. A la península Ibèrica, el voltor negre, anomenat "monachus", ha desaparegut de les seues antigues zones de reproducció, com ara els Pirineus, Sòria, Terol, la Serra del Segura i d'altres. La seua evolució actual a Espanya és positiva amb un lent però continuat augment de parelles, que actualment són unes 1000. Amb tot, el gran repte per a la conservació del més gran dels nostres ocells carronyaires és que recupere les antigues àrees de nidificació.

La dieta del voltor negre es basa en animals morts i es complementa amb la capacitat que té d'atrapar petites preses gràcies a les seues urpes, més esmolades que les d'uns altres ocells carronyaires. Per tot això, la seua conservació és sensible a l'eliminació, per la cacera i d'altres accions humanes, dels animals que són la seua font d'aliment.

 1. Indica la relació tròfica entre el voltor negre, els petits animals herbívors que són les seues preses i els vegetals de la zona, i classifica els éssers vius en funció del paper que tenen en les relacions tròfiques.
 2. Suggereix dues mesures per afavorir la recuperació del voltor negre als seus antics hàbitats.
 3. Comenta alguna situació d'extinció d'espècies que s'haja degut a causes naturals i que haja tingut lloc en el passat o que passe a hores d'ara; explica l'estratègia de supervivència dels nous pobladors.

Pregunta 2. Contaminació atmosférica, recursos i impactes globals

FALTA DIBUJO

 1. Observa el gràfic adjunt i calcula el percentatge d'increment estimat d'emissió de CO2 per a l'any 2010 respecte de l'any 2000. Indica, a més, si es pot esperar un increment de les emissions de de N2O per a l'any 2020. Per què?
 2. Comenta breument algunes causes per les qual es pot esperar un increment de les emissions de CO2 en els anys futurs.
 3. Explica els efectes o les conseqüències de l'increment de CO2 a l'atmosfera.

Pregunta 3. Qualitat de l'aigua

La industrialització, les grans explotacions ramaderes, els conreus d'alta escala i l'increment de la població perjudiquen la qualitat de l'aigua.

 1. Indica un compost (una substància, un líquid, un gas, etc.) de cada una d'aquestes quatre fonts de contaminació, que perjudique la qualitat de l'aigua. Alhora, proposa per a cada cas una mesura destinada a reduir o eliminar el problema que produeix.
 2. Quins paràmetres s'utilitzen per mesurar la qualitat de l'aigua? Digues tots els que conegues i defineix-ne tres, un de físic, un altre de químic i un altre de biològic.
 3. Cita els principals problemes que afecten els nostres aqüifers. Explica'n un.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003