Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comuniat Valencià
Convocatòria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts.
Barem: L'alumne/a triarà un dels dos exercicis (Exercici A o B) i contestarà totes les qüestions de les tres preguntes del exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Legislació. Parcs Naturals

Parcs naturals: pla d'ordenació dels recursos

Objectius:

 1. Indiqueu què implica la declaració de Parc Natural com a mecanisme o instrument de gestió ambiental.
 2. Completeu aquesta matriu d'impacte en el vostre full d'examen i indiqueu positiu (+), negatiu (-) o no interacciona (o) a les quadrícules buides, suposant que es tracta d'un PARC NATURAL DE MUNTANYA. A la vista dels resultats, indiqueu quines d'aquestes accions limitaríeu i quines permeteríeu que es desenvoluparen en aquest parc, raonant la resposta.
  Efectes

  Accions

  Flora Fauna Desenvolupament econòmic de la població de la zona
  Repoblació amb alzines
  Urbanització
  Turisme ecològic
 3. Les sancions amb pena de presó i multes per delictes contra els recursos naturals, poden considerar-se mesures preventives o correctores? Raoneu la resposta.

Pregunta 2. Geosfera i Riscos

Exercici A. Pregunta 2

 1. En cada sector numerat (d'1 a 7) de la figura apareixen diferents classes de RISCOS. Indiqueu quin risc es produeix en cada sector i si és NATURAL, ANTRÒPIC O MIXT (=INDUÏT).
 2. Expliqueu, d'entre els riscos del dibuix UN QUE TINGA UN EFECTE CATASTRÒFIC IMMEDIAT PRÒXIM i un altre que puga provocar UN IMPACTE AMBIENTAL en una ZONA DISTANT.c. Feu una classificació general dels diferents grups de RISCOS que poden existir, segons l'ORIGEN.

Pregunta 3. L'Atmosfera: Clima

Exercici A. Pregunta 3

 1. Observeu l'esquema del diagrama climàtic i expliqueu les característiques d'aquest clima. A quin tipus de clima petany?
 2. Mencioneu els diferents tipus de clima del planeta. Descriviu-ne UN.
 3. Definiu: clima, borrasca, anticicló, tornado, isòbara.

Exercici B

Pregunta 1. Impacte ambiental global. Pluja àcida

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Observeu el dibuix i comenteu com danya la pluja àcida els distints ecosistemes.
 2. Enumereu TRES activitats humanes que contribuïsquen a la formació de la pluja àcida. Comenteu-ne UNA.
 3. Indiqueu quines mesures es poden prendre per a evitar el problema de la pluja àcida.

Pregunta 2. Residus: Salut ambiental

Sector d'activitat Exemples (2 per a cada tipus) Tipus de residu
Sector primari Exemple 1 de sector primari Residu 1
Exemple 2 de sector primari Residu 2
Sector secundari Exemple 1 de sector secundari Residu 1
Exemple 2 de sector secundari Residu 2
Sector terciari Exemple 1 de sector terciari Residu 1
Exemple 2 de sector terciari Residu 2
 1. Realitzeu aquest quadre en el vostre exercici d'examen i empleneu-lo esmentant els dos exemples que elegiu d'activitat de cada sector, i indiqueu quin tipus de residu produeix cadascuna d'aquestes activitats.
 2. Definiu RESIDU i classifiqueu de forma general els distints tipus de residus.
 3. Esmenteu DOS sistemes de tractament dels residus sòlids urbans. Expliqueu els avantatges i inconvenients de l'un i l'altre.

Pregunta 3. Recursos energètics

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Observeu l'esquema, descriviu-lo i indiqueu a quin tipus d'energia pertany i si és renovable o no.
 2. Esmenteu els avantatges i inconvenients d'aquest tipus d'energia.
 3. Anomeneu quines mesures generals es poden prendre per a un millor aprofitament energètic de qualsevol tipus. Descriviu-ne UNA.

Última modificació d'aquesta pàgina: 23 de febrer de 2004