Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Naturaleza i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars. Cada pregunta val 2 punts sobre 10.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibuix a escala 1:1 i indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els arcs i les rectes.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Dividiu gràficament el segment AB en parts proporcionals a tres donats e, f i g.

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Un pla β projectant vertical passa per el punt (100,0,0). La seua traça vertical forma 45º a la esquerra amb la línia de terra. El punt V(80,60,70) és el vèrtex superior d'una piràmide regular, que té de base un quadrat de costat 30 mm.. Sabem que un dels seus costats és paral·lel a la traça horizontal del pla β. Us demanem. trobar l'altura de la piràmide en vertadera magnitud i determinar les projeccions de la piràmide. Per als punts: (Distància, Allunyamnet, Cota)

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 3:2, l'alçat, la planta i la vista lateral dreta de l'objecte donat per la seua perspectiva, en el sistema de vistes del primer diedre (antic europeu). L'alçat és el que indiquem. Heu de prendre les mesures directament de la figura. Realitzar l'acotació completa de les vistes segons les normes.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

"San Jerónimo en su celda". Antonello Da Mesina, 1474.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Dibuixeu les circumferències tangents a tres rectes donades; indiqueu els centres i els punts de tangència amb les rectes.

Exercici B. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un triangle de base AB=60 mm. ; l'angle oposat, en el vèrtex C, val 60º i l'altura que part d'aquest vèrtex hc val 50 mm. Determineu les possibles solucions.

Exercici B. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Obteniu la perspectiva isomètrica, sense reducció, de la figura donada per les seues projeccions dièdriques. Escala 1:1.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donades les projeccions d'un prisma triangular recolzat en una de les seues cares laterals i la recta definida per les projeccions dels seus punts M y N. Us demanem:

a. Determineu els punts d'intersecció de la recta amb el prisma.

b. Determineu les traces de la recta donada, indicant els quadrants pels que passa. Senyala adequadament la visibilitat de la recta.

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

"Café Nocturno". Vincent van Gogh, 1888.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004