Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Obligaòria en l'Opció de Ciències Socials i optativa en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta

Exercici 1

  1. A partir de les dades del document 1, analitzeu la relació població-superfície en les diferents unitats especials delimitades, fent al·lusió, quan calga, a les comunitats que aquestes àrees contenen.
  2. Amb l'ajuda de la informació del document 2, descriviu el model de distribució del sistema espanyol de ciutats i valoreu en quina mesura pot ajudar a explicar la situació analitzada en la qüestió anterior.
  3. Hi ha una relació causa-efecte entre l'ordenació del territori i els desequilibris territorials? Feu una valoració sobre l'actual ordenació territorial d'Espanya i les conseqüències que això genera.
  4. Amb les conclusions obtengudes de les qüestions anteriors, l'ajuda del document 3 i els vostres coneixements propis, elaboreu un INFORME en què expliqueu en quina mesura les diferents administracions podrien modificar l'evolució d'aquesta situació i quins serien els factors per al canvi.

Document 1

Exercici 1. Document 1

Document 2

Exercici 1. Document 2

Font: MENDEZ Y MOLINERO Geografía de España, Ariel, Barcelona, 1993, p. 541.

Document 3

L'ordenació del territori a diferents escales

En l'àmbit estatal, "el Reglament de Planejament determinava que el Pla Nacional d'Ordenació havia d'establir l'estructura general del territori i dels sistemes que la integren, especialment el sistema d'assentaments urbans".

"La constitució de 1978 estableix la possiblitat que les competències en ordenació del territori i urbanisme siguen exercides per les comunitats autònomes (...). La majoria de les lleis autonòmiques no defineixen què entenen per ordenació del territori, però de l'expressió dels seus objectius poden col·legir-se algunes finalitats principals: crear l'estructura territorial que necessiten aquets nous ens polítics per a la seua major cohesió interna i integració exterior, eliminar els desequilibris o desigualtats existents en el seu àmbit i promoure una utilització racional dels recursos naturals."

"La Carta Europea d'Ordenació del Territori, aprovada en 1983 a Torremolinos pel Consell d'Europa [..], va formular l'Esquema Europeu d'Ordenació del Territori com a document de referència i reflexió [...], un document no vinculant, encara que amb la pretensió de ser una guia per a les autoritats competents i una expressió compartida del territori europeu en el seu conjunt."

Exercici 1. Document 3

Font: GIL OLCINA, A. i GÓMEZ MENDOZA, J.

(coord.) Geografía de España, Ariel Geografía, Barcelona, 2001, p. 613-615.


Exercici 2

  1. Quines coordenades geogràfiques marquen els límits de la península Ibèrica? (documents 1 i 2) Quina comunitat autònoma espanyola presenta una major occidentalitat?
  2. Sobre el mapa adjunt (document 3), delimiteu les unitats de relleu més significatives.
  3. Basant-vos en el mapa que heu fet i en els vostres coneixements, establiu les principals regions ecogeogràfiques que configuren Espanya, raonant sobre quines característiques les han definides.
  4. Compareu l'actual divisió en comunitats autònomes (document 3) amb les regions ecogeogràfiques que heu establert en la qüestió anterior. Elaboreu un informe dels diferents trets -culturals, històrics, lingüístics, econòmics, etc. que expliquen l'actual configuració administrativa d'Espanya (document 4).

Document 1

Exercici 2. Document 1

Document 2

Exercici 2. Document 2

Document 3

Falta imatge

Document 4

Que Espanya és un país de contrastes, que ofereix al qui la recorre, contemplant-la, imatges de prosperitat i de pobresa, ho han repetit, una i altra vegada, no únicament els geògrafs, -cosa que seria, d'altra banda, natural-, sinó també molts homes de les ciències i les lletres i, encara, simples turistes curiosos.

[...] Tots aquests judicis contradictoris s'emeten perquè Espanya és un país de contrastos geogràfics. El fet que el seu territori siga semblant a un mosaic per tessel·les de dimensions, fisonomia i colorit diversos es deu, fonamentalment, a la seua situació geogràfica i, també, a la seua configuració. Des del punt de vista geopolític, Espanya és un territori d'encreuament i desde el geogràfic, un país essencialment mediterrani.

La situació excèntrica i perifèrica de la península Ibèrica respecte a Europa i el paper del territori pont que ha tingunt sempre al llarg de la història entre Àfrica i Europa, entre el Mediterrani i el Atlàntic, justifiquen la diversitat antropològica i cultural de les seues regions. Pobles i cultures prehistòriques, protohistòriques i històriques passaren i tornaren a passar el pirineu, que no constitueix un obstacle insalvable en els seus extrems, o l'estret de gibraltat, que només té 14 Km d'amplària.

FLORISTÁN, A.

España, país de contrastes geográficos naturales, Síntesis, Madrid, 1988,p. 15

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004