Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunidad: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 2001
Modalidad: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Ejercicio: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatoriedad: Obligatòria en l'Opció Científico-Tècnica i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Baremo: Bloc A o B: 2 punts cada problema. L'alumne haura d'elegir un dels dos blocs de problemes (A o B) i resoldre els dos problemes proposats en l'opció elegida.
Bloc C: 1,5 punts cada qüestió. L'alumne ha d'elegir i contestar quatre de les sis qüestions proposades.

Bloc A

Problema 1

Una dissolució aquosa d'àcid clorhídric (HCl), al 20% en massa, té una densitat d'1,056 g·cm-3. Calculeu:

 1. La molaritat (1 punt)
 2. La fracció molar de solut. (1 punt)

Dades. Massa atòmica: H = 1; O = 16; Cl = 35,5

Problema 2

En un medi àcid, la reacció entre els ions permanganat, MnO4-, i els ions sulfit, SO32-, produeix ions Mn2+ i ions sulfat, SO42-.

 1. Identifiqueu l'espècie que es redueix i la que s'oxida (0,4 punts)
 2. Identifiqueu l'espècie oxidant i l'espècie reductora (0,4 punts)
 3. Ajusteu la reacció iònica global (0,6 punts)
 4. En el laboratori disposem de 150 mL de una dissolució de SO32- de concentració desconeguda. Calculeu la concentració de SO32- en aquesta dissolució si, per aconseguir la transformació completa dels ions SO32- en SO42-, va ser necessari afegir 24,5 mL d'una dissolució 0,152 M de MnO4-. (O,6 punts)

Bloc B

Problema 1

En el laboratori es va preparar una dissolució àcid iòdic, HIO3, dissolent 3,568 g d'aqueste àcid en 150 mL d'aigua. Si tenim en compte que el pH de la dissolució resultant era 1,06. Calculeu:

 1. La constant de dissociació, Ka, de l'àcid (0,6 punts)
 2. El grau de dissociació de l'àcid (0,7 punts)
 3. Si, després d'equilibrar-se, hi afegim 1,256 g de HIO3, quin serà el pH de la dissolució resultant? (0,7 punts)

Dades: Masses atòmiques: H = 1; O = 16; I = 127.

Problema 2

L'età pot ser obtingut per hidrogenació de l'etè a partir de la reacció:

CH2 = CH2 (g) + H2 (g) ⇔ CH3-CH3 (g) ; ΔH0 = -137 KJ/mol.

 1. Calculeu l'energia de l'enllaç C=C tenint en compte que les energies dels enllaços C-C, H-H y C-H són, respectivament, 346, 391 y 413 KJ/mol (1 punt)
 2. Raoneu quines serien les condicions de pressió i temperatura més adequades per a obtenir un alt rendiment en la producció d'età. (1 punt)

Bloc C

Qüestió 1

 1. Escriviu les estructures de Lewis per al BF3, NF3, y F2CO. (0,5 punts)
 2. Quina serà la geometria d'aquestes molècules? (0,5 punts)
 3. Quin enllaç dels que forma el fluor en les molècules anteriors és més polar? (0,25 punts)
 4. Quina o quines d'aquestes molècules són polars? (0,25 punts)

Dades: Nombres atòmics: B = 5; C = 6; N = 7; O = 8; F = 9.

Qüestió 2

Els elements A, B, C i D tenen els nombres atòmics: 11, 15, 16 i 25. Responeu raonadament a les qüestions següents:

 1. Indiqueu el ió més estable que pot formar cadascun dels elements anteriors. (0,7 punts).
 2. Escriviu l'estequiometria que presentaran els compostos més estables que formen A amb C, B amb D i B amb C. (0,8 punts)

Qüestió 3

La constant d'equilibri del sistema H2 (g) + I2 (g) ⇔ 2HI (g) val, a 425 ºC, K = 54,27. Volem saber:

 1. Quant val la constant per al procés de formació d'un mol de iodur d'hidrogen? (0,5 punts)
 2. Quant val la constant de l'equilibri de descomposició d'un mol de iodur d'hidrogen? (0,5 punts)
 3. Si en un matràs inserim, en les condicions de treball inicials, 0,3 mols d'hidrogen, 0,27 mols de iode i un mol de iodur d'hidrogen, cap a on es desplaçarà l'equilibri? (0,5 punts)

Qüestió 4

En el laboratori disposem de dissolucions aquoses 0,1 M de les substàncies següents: NaNO3, H2SO4, KOH, CH3COOH i NH4Cl. Responeu raonadament:

 1. Ordeneu les dissolucions per ordre creixent de pH. (0,75 punts)
 2. Si mesclem 50 mL de la dissolució 0,1 M de CH3COOH amb 50 mL de la dissolució 0,1 M de KOH, indiqueu si la dissolució resultant serà àcida, bàsica o neutra. (0,75 punts)

Qüestió 5

Les fórmules empíriques orgàniques següents: C2H6O, C3H6O i C4H10 corresponen en cada cas a dos compostos orgànics diferents. Volem saber:

 1. La fórmula desenvolupada de cadascun dels compostos. (0,5 punts)
 2. A quin grup funcional pertany cadascun dels compostos. (0,5 punts)
 3. El nom de cadascun d'aquests compostos. (0,5 punts)

Qüestió 6

Un dels problemes ambientals dels països industrialitzats és el da la puja àcida.

 1. Expliqueu a què es deu aquest fenomen. (0,7 punts)
 2. Escriviu almenys dues de les reaccions químiques que tenen lloc en l'àtmosfera perquè es produesca aquest fenomen. (0,8 punts)

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003