Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Terra i Mediambientals
Obligatorietat: Opcional en l´opció de Ciències de la Salut i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: L´alumne/a eligirà un dels dos exercicis proposats (Exercici A ó B) i contestarà totes les qüestions de les tres preguntes de l´exercici elegit. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà

Exercici A

FALTAN IMÁGENES

Pregunta 1. Agricultura i desenvolupament sostenible

Seixanta experts de tot Espanya debaten el futur de l'agricultura ecològica

"El desenvolupament de l´agricultura intensiva, els monocultius i la separació de l´activitat agrícola de la ramadera, han portat a una major producció, però a força d´un ús intensiu de fertilitzats i un empobriment del sòls agrícoles. L´agricultura ecològica amb una recuperació de la integració agrícola i ramadera pretén resoldre els problemes de necessitat de producció d´aliments amb un desenvolupament sostenible"

Autor anònim

 1. Feu una llista de CINC accions o aspectes pels quals l´AGRICULTURA INTENSIVA pot causar esgotament o deterioració de qualsevol tipus de recurs natural.

 2. Enumereu TRES conseqüències sobre el medi ambient de l´activitat agrícola INTENSIVA i TRES de l´activitat agrícola ECOLÒGICA. Expliqueu- ne UNA, de cada tipus d´activitat.
 3. L´activitat agrícola i ramadera augmenta la contaminació de sòl i de l´aigua. Expliqueu DUES mesures per a disminuir els efectes negatius d´aquesta contaminació.

Pregunta 2. Dinàmica de poblacions

 1. Observeu els gràfics i expliqueu les diferències més importants en les piràmides de població de l´Índia i dels Estats Units.

 2. Enumereu els problemes mediambientals actuals i futurs que origina la superpoblació del Tercer Món. Explique-ne succinament UN.
 3. Esmenteu QUATRE mesures per a fomentar la regulació de la natalitat i expliqueu els beneficis ambientals en cadena d´aquesta regulació

Pregunta 3. Impacte ambiental global

Increment en la concentració atmosfèrica de CO2 des de mitjans del segle XIX fins a l'actualitat i projecció futra (Guillermo Sarmiento, Los ecosistemas y la ecosfera. 1984. Blume ecología

 1. Interpreteu aquesta gràfica i expliqueu la seua tendència general.
 2. Enumereu DUES CAUSES naturals i DUES CAUSES antròpiques que contribuïsquen a incrementar l'EFECTE que produeix l'augment de CO2, i expliqueu l'impacte ambiental global que produeix.
 3. Expliqueu la formació del carbó i catalogueu aquest recurs natural com a renovable o no renovable i per què.

Exercici B

Pregunta 1. Recursos naturals

Bona part del recursos dels boscos de Costa Rica van ser talats per a desenvolupar una ramaderia extensiva destinada a l'exportació de carn, que va propiciar un ràpid creixement econòmic, en una zona on la desertització era impensable. Posteriorment, moltes de les zones de terres de pasturatge es van erosionar i van ser abandonades.

Als costeruts vessants dels tossals, durant l'època de pluges fortes, es registraven movimients de terres que destruïen pobles i carreteres. La capa superficial de les terres erosionades va omplir les reserves d'aigua darrere de les represes hidroelèctriques o es va precipitar a l'oceà, on va soterrar i va matar els esculls de corall i la població de peixos. La terra conservarà les cicatrius de la curta era de producció intensiva de carn costa-riquenya durant molt de temps; algunes àrees es van veure afectades pels primers símptomes de desertificació.

 1. Llegiu el text i indiqueu:
  1. quins recursos apareixen esmentats en el text,
  2. quins recursos van decaure com a conseqüència de la sobreexplotació d'un d'ells.
 2. Definiu els termes subrallats.
 3. Creieu que és sostenible ecològicament i econòmicament parlant la sobreexplotació dels recursos? Raoneu la resposta.

Pregunta 2. Hidrologia i riscos

El mapa mostra, de forma esquemàtica, les zones del litoral espanyol els aqüífers de les quals estan salinitzats.

 1. Analitzeu les causes que justifiquen que la majoria dels aqüífers salinitzats d'Espanya estiguen localitzats al litoral mediterrani.
 2. Definiu els conceptes de nivell freàtic, precipitació i salinització.
 3. Realitzeu un diagrama causal segons la Teoria de Sistemes relacionant: salinització, precipitació i nivell freàtic. Indiqueu si les relacions establides són simples o complexes i de quin tipus.

Pregunta 3. Pèrdua de biodiversitat

La pèrdua de biodiversitat és un dels principals impactes de la degradació dels ecosistemes. La reducció de la biodiversitat o miva de la riquesa biològica a qualsevol escala és un dels fets que s'han accentuat en tot el món a partir del últims 150 anys.

 1. Doneu un concepte de biodiversitat que amplie la definició del text anterior. Esmenteu TRES espècies amenaçades d'extinció a Espanya
 2. Esmenteu QUATRE causes de la desparició de les espècies. Comenteu-ne UNA.
 3. Quines conseqüències pot causar la pèrdua de la biodiversitat?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003