Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10 cada pregunta

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

A partir de les dades que apareixen en la mostra, dibuixeu a escala 5:4 la figura que està dibuixada a escala 1:1. Heu de marcar amb un traç transversal els punts d' enllaç i tangència.

Exercici A. Pregunta 1

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu un trapezi escalén conegudes les dues bases b i b', i les dues diagonals d i d'.

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Donada la recta r definida pels punts A (10,15,10) i B (40,-45,30), us demanem:

  1. Definiu la recta amb les seues parts vistes i ocultes; situeu les seues traces i els seus punts característics.
  2. Traçar el pla β paral·lel a la recta r pels punts C (80,10,20) i D (120,0,0)

Per als punts (distancia, allunyament, cota).

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Obteniu la perspectiva isomètrica, sense reducció, de la figura donada per les seues projeccions dièdriques. Realitzar-la a escala 1:1.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

"Tránsito de la Virgen". Mantegna, 1480.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Construïu un triangle a escala 1:100 coneguts dos costats AB = 10 metres i BC = 8 metres i amb una altura respecte al costat AC, hb= 6 metres.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixar les circumferències tangents a dues rectes r i s, coneixent el punt de tangència T, sobre la recta s.

Exercici B. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

El pla β conté un quadrat de costat 30 mm. Sabent que el centre del quadrat està en el punt A (0,25,z) i que un dels vèrtexs del quadrat té un allunyament de 35 mm, estant a la major cota possible, dibuixeu les projeccions del quadrat.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 1:1, el alçat, la planta i la vista lateral esquerra del objecte donat per la seua perspectiva, en el sistema de vistes del primer diedre (antic europeu). L'alçat és el que indiquem. Heu de prendre les mesures directament de la figura.

Exercici B. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

Rosetón "Bisohp's Eye". Lincolnshire, Gran Bretaña.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004