Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1a qüestió: 2 punts; 2a i 3a qüestió: 1,5 punts cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestarán totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Els habitants d'una ciutat, assetjats i sense aigua, es rendeixen a Cèsar

Quo facto repente perennis exaruit fons tantamque attulit oppidanis salutis desperationem, ut id non hominum consilio, sed deorum voluntate factum putarent. Itaque se necessitate coacti tradiderunt.

CAES. Gall. VIII 43, 5. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre attulit i tradiderunt.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Sabor de l'esforç

Darius in fuga cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset, negavit unquam se bibisse iucundius. Numquam videlicet sitiens biberat. Nec esuriens Ptolomaeus ederat; cui cum peragranti Aegyptum comitibus non consecutis cibarius in casa panis datus esset, nihil visum est illo pane iucundius.

CIC. Tusc. V 34, 97

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre consecutis i esset.
  3. La poesia Èpica o la Lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003