Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Ciències de la Tierra i Mediambientals
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar un dels dos exercicis proposats (Exercici A o B) i respondre totes les qüestions de les tres preguntes de l'exercici triat. Cada pregunta es puntuarà sobre 10 i el total es dividirà entre tres.

Exercici A

Pregunta 1. Energia i cadenes tròfiques

Exercici A. Pregunta 1

Observeu les piràmides ecològiques que apareixen en el dibuix:

 1. Indiqueu de quin tipus de piràmides es tracta. Interpreteu les dades per a cada nivell tròfic i comenteu la informació que aporten sobre l´estructura de l'ecosistema.
 2. En quines altres unitats poden expressar-se els escalons tròfics? A quin tipus de piràmide corresponen?
 3. Què és la biomasa i quina és la utilització que se'n fa en molts països? Quin tipus de piràmides poden presentar una forma invertida? Per què?

Pregunta 2. Recursos energètics

Exercici A. Pregunta 2

Compareu amb l'ajuda del gràfic, el consum energètic dels habitants dels països desenvolupats amb els dels països que estan en vies de desenvolupament.

 1. Quins consumeixen més energia? Raoneu la resposta i indiqueu-ne el motiu.
 2. Assenyaleu dos recursos energètics provinents de l'atmosfera i dos provinents de la geosfera. Expliqueu-ne un dels quatre esmentats.
 3. Indiqueu els principals avantatges i inconvenients que presenten les energies convencionals davant les anomenades energies alternatives.

Pregunta 3. Impacte ambiental

Els impactes ambientals són les conseqüències ambientals no previstes o no tingudes en compte de les intervencions humanes sobre els ecosistemes. (Martín Cantarino,1999)

Ambient és el conjunt d'elements caracteritzat per unes complexes interrelacionats que formen el marc, l'entorn i les condicions de vida de l'individu i de la societat, tal com són o tal com són percebudes. (Comissió Europea, 1971 )

 1. Intenteu donar una definició més precisa d'impacte ambiental i d'ambient que aquestes que hem proposats en el recuadre de text.
 2. Consideraríeu un terratrèmol com un impacte ambiental sotmès a l'acte tecnicoadministratiu d'avaluació? Justifiqueu la resposta i esmenteu tres successos semblants que estiguen en el mateix cas.
 3. Descriviu qualsevol mètode que conegueu de valoració d'impactes ambientals per a un projecte d'instalació dúna activitat humana subjecta a la Llei d'impacte.

Exercici B

Pregunta 1. Atmosfera i impactes: pluja àcida

Els danys de la pluja àcida acostumaven a limitar-se a àrees pròximes a la font d'emissió. Estre els anys 1960 i 1980,però, moltes centrals elèctriques que utilitzaven combustibles fòssils van adquirir ximeneres d'alçades superiors, fins i tot, als 180 metres. Aquestes ximeneres van reduir la contaminació local amb l'acumulació de gasos a més alts nivells de l'atmosfera, amb la qual cosa van ser transportats molt més lluny que abans, recorrent fins a 2000 km en només tres o cuatre dies i produint, a través de deposició humida, enormes destrosses en prats i boscos.

 1. Comenteu la relació que hi ha entre el concepte de contaminació transfronterera i el que diu el text.
 2. Què és la pluja àcida? Explique breument les reaccions que tenen lloc per a la formació d'aquest procés contaminant. En què consisteix la funció reguladora de l'atmosfera?
 3. En el text hi ha una sèrie de termes subratllas. Definiu-los.

Pregunta 2. Erosió

Exercici B. Pregunta 2

 1. Descriviu a partir del paissatge del dibuix, els avantatges que , sobre el sòl i el clima, representa l'existència de vessants amb boscos en contrast amb els vessants sense vegetació.
 2. Feu un esquema del sòl que es formaria a vessant amb vegetació i al vessant sense vegetació. Quin horitzó o capa del sòl faltaria al vessant sense vegetació? Per què?
 3. Expliqueu dos factors naturals que afecten el desenvolupament dels processos erosius.

Pregunta 3. Factors de risc sísmic

Exercici B. Pregunta 3La figura representa el mapa de perillositat sísmica a la Comunitat Valenciana segons l'escala de Richter.

 1. Comenteu el mapa i indiqueu les zones de major i menor perillositat.
 2. Què és la perillositat sísmica? De quins factors depèn?
 3. Conceptes de risc, exposició i vulnerabilitat en el cas dels sismes.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004