Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Obligatòria en l'opció de Ciències Socials i optatives en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2.5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats.

Exercici 1

  1. Identifica les unitats i subunitats del relleu peninsular a què fan referència els distints números que apareixen en el mapa adjunt ( Document 1). Així mateix, identifica el nom dels elements geogràfics que s'indiquen amb lletres en el perfil topogràfic annex ( Document 2).
  2. Obseva el mapa del Document 3 i indica què es representa en el mapa. Redacta unes línies sobre el que sàpies del mapa i com es manifesta la seua influència en els distints tipus de temps en la Península Ibèrica.
  3. Tenint present l'orientació de les estructures del relleu, i observant els mapes dels Documents 3 i 4, redacta unes línies sobre aquelles unitats de relleu que presenten una disposició favorable a la penetració de masses d'aire marí.
  4. Tenint en consideració totes estes reflexions i basant-te en el coneixement que tingues del tema, redacta un INFORME en què analitzes la relació entre les unitats del relleu, les masses d'aire i l'aridesa a la Península Ibèrica.

Document 1

Falta imagen

Document 2

Perfil topográfico de España norte-sur ( Meridiano de madrid )

Falta imagen

Document 3

Falta imagen

Document 4

Falta imagen


Exercici 2

  1. Representa en el mapa que s'adjunta la taxa de desocupació que hi ha a les comunitats autònomes al març del 2000 (Document 1)
  2. A partir del mapa que has elaborat i de les dades dels documents 1 i 2, analitza la situació en què es troben les comunitats autònomes espanyoles, quant a la seua taxa de desocupació al març del 2000.
  3. La taxa de desocupació ha experimentat una important disminució a Espanya, entre 1996-1997 i el 2000; a pesar d'això, la seua evolució no ha sigut idèntica en totes les comunitats autònomes. A partir de les dades dels documents 1 i 3, analitza com ha disminuït la dita taxa en cada una d'elles i en el conjunt d'Espanya, i explica'n les possibles causes.
  4. Elabora un xicotet INFORME en què, partint de les anàlisis anteriors i de qualsevol altra informació que posseïsques, dónes la teua opinió sobre el problema de la desocupació a Espanya.

Document 1

Taxa de desocupació a les comunitats autònomes al setembre del 1997 i març del 2000.

Setembre

1997

Març

2000

Diferència entre

1997 i 2000

Andalusia 32.7 12.7 20
Aragó 14.1 7.7 6.4
Astúries 21.3 14.8 6.5
Illes Balears 10.4 8 2.4
Canàries 20.5 12.9 7.6
Cantàbria 20 10.9 9.1
Castella-la Manxa 17.5 11.5 6
Castella i Lleó 18.8 10.6 8.2
Catalunya 16.3 6.3 10
Comunitat Valenciana 20 8.2 11.8
Extremadura 27.3 12.9 14.4
Galícia 17.6 12.6 5
Madrid 18 8.2 9.8
Múrcia 19.8 8 11.8
Navarra 9.4 8.1 1.3
Euskadi 18.9 9.1 9.8
Rioja , La 11 7.6 3.4
Ceuta i Melilla 28.4 13.5 14.9
ESPANYA 20.5 9.8 10.7

Font : El País , 5/4/2000

Document 2

Població ocupada en les comunitats autònomes en 1997

Falta imagen

Font : INE 1998

Document 3

En els últims quatre anys, l'ocupació ha crescut en 1.876.610 ocupacions i la desocupació s'ha reduït en 1.155.590 persones. L'increment dels assalariats ha sigut de 2.475.530, dels quals 1.497.570 corresponen a l'augment de treballadors amb contractes indefinits. Eixes dades reflectixen que bona part de l'ocupació creada, concretament el 73.1% és fixa i la resta eventual.

La desocupació entre les dones també segueix mantenint elements negatius, i la seua taxa de desocupació duplica la dels hòmens, una situació semblant a la que hi havia en el primer trimestre de 1996.

Estes desigualtats es produïxen a pesar que la nova ocupació creada ha sigut ocupada majoritàriament per dones. L'augment d'ocupades ha sigut de 930.190, mentres que el d'ocupats ha sigut de 737.420. Amb això la taxa d'activitat de les dones ha passat en quatre anys del 36.58% al 39.11%. Un nivell més de 10 punts inferior a la mitjana de la Unió Europea i per davall de l'index d'activitat masculí a Espanya, que en finalitzar 1999 se situava en el 63,27%.

L'augment de l'ocupació per sectors arreplega una forta caiguda de la població ocupada en l'agricultura, amb una destrucció de 121.000 ocupacions. Es tracta de l´únic sector productiu que retrocedeix. En els servicis hi ha una generació d'1.2 milions de nous llocs de treball. En la contrucció s'han creat 410.000 ocupacions en este període. La indústria també registra un increment, amb 350.000 ocupats més. El col·lectiu d'empleadors ha augmentat de 609.720 a 740.700 persones, mentres que el d'empresaris sense assalariats o treballadors independents baixa d'1.904.660 a 1.772.700.

Mapa d'Espanya

Falta imagen

Font : El País , 15/2/2000

Última modificació d'aquesta pàgina: 22 de maig de 2003