Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en la via d'Humanitats i optativa en la de Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1a Qüestió: 2 punts; 2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna. L'alumnat haurà de triar un exercici (A o B) i respondre totes les parts

Exercici A

A. Traducció del text

Alguns pobles d'Hispània s'unixen a Cèsar i li subministren aliments

Hos Tarraconenses et Iacetani et Ausetani et paucis post diebus Illurgavonenses, qui flumen Hiberum attingunt, insequuntur. Petit ab his omnibus ut se frumento iuvent. Pollicentur atque omnibus undique conquisitis iumentis in castra deportant.

CAES. Civ. I 60, 2-3. Ed. Du Pontet, Oxford, 1908

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'estos en qualsevol de les llengües de la Comunitat Valenciana, sobre insequuntur i deportant.
  3. La historiografia o l'oratòria a Roma. (Trieu-ne una)

Exercici B

A. Traducció del text

Sabor de l'esforç

3. Cum tyrannus Dionysius (apud Lacedaemonios) cenavisset, negavit se iure illo nigro, quod cenae caput erat, delectatum. Tum is qui illa coxerat: "Minime mirum; condimenta enim defuerunt". "Quae tandem?", inquit ille.- "Labor in venatu, sudor, cursus ad Eurotam, fames, sitis; his enim rebus Lacedaemoniorum epilae condiuntur".

CIC.. Tusculanes. V 34, 97-98

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'estos en qualsevol de les llengües de la Comunitat Valenciana, sobre negavit i defuerunt.
  3. La poesia èpica o la lírica a Roma. (Trieu-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 10 de febrer de 2004