Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Química
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Técnica i de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem: Bloc A o B: 2 punts cada problema. L'alumne haura d'elegir un dels dos blocs de problemes (A o B) i resoldre els dos problemes proposats en l'opció elegida.
Bloc C: 1,5 punts cada qüestió. L'alumne ha d'elegir i contestar quatre de les sis qüestions proposades..

Bloc A

Problema 1

Disposem de 80 ml d'una dissolució 0,15 M d'àcid clorhídric, dissolució A, i de 100 ml d'una altra dissolució 0,1 M de hidròxid de sodi, dissolució B. Volem saber:

 1. El pH de la dissolució A (0,5 punts)
 2. El pH de la dissolució B (0,5 punts)
 3. Si mesclem les dos dissolucions, quant valdrà el pH de la dissolució resultant? (1 punt)

Problema 2

L'àcid acètic (CH3COOH) s'obté industrialment per reacció del metanol (CH3OH) amb monòxid de carboni.

 1. Raoneu si la reacció és exotèrmica o endotèrmica (1 punt)
 2. Calculeu la quantitat d'energia intercanviada si fem reaccionar 50 Kg de metanol amb 30 Kg de monòxid de carboni si el rendiment de la reacció és del 80% (1 punt)

Dades:
Entalpia de formació: (metanol) = -238 KJ·mol-1; (àcid acètic) = -485 KJ·mol-1 ; (monòxid de carboni) = -110 KJ·mol-1
Masses atómiques: H = 1; C = 12; O = 16


Bloc B

Problema 1

El CO2 reacciona ràpidament amb el H2S, a altes temperatures, segons la reacció següent:

CO2 (g) + H2S (g) ⇔ COS (g) + H2O (g)

En un experiment van ser col·locats 4,4 g de CO2 en un recipient de 2,5 litres, a 337 ºC, i una quantitat suficient de H2S perquè la pressió total fóra de 10 atm una vegada aconseguit l'equilibri. En la mescla obtinguda després d'haver-ne aconseguit l'equilibri hi havia 0,001 mols d'aigua. Determineu:

 1. El nombre de mols de cadascuna de les espècies en l'equilibri (0,75 punts)
 2. El valor de Kc (0,75 punts)
 3. El valor de kp (0,5 punts)

Problema 2

El metall zinc reacciona amb nitrat potàssic en presència de l'àcid sulfúric i dóna sulfat d'amoni, sulfat de potassi o sulfat de zinc i aigua, segos la reacció: Zn + KNO3 + H2SO4 ⇔ (NH4)2SO4 + K2SO4 + ZnSO4 + H2O

 1. Ajusteu la reacció donada (1 punt)
 2. Quants grams de zinc reaccionen amb 45,45 grams de nitrat potàssic (0,5 punts)
 3. Indiqueu quin compost actua com a reductor i quina és la variació d'electrons que s'intercanvien en el procés (0,5 punts)

Dades: Masses atòmiques: N = 14 ; O = 16 ; K = 39 ; Zn = 65,3


Bloc C

Qüestió 1

Segons la teoria del model de repulsió dels parells electrònics de la capa de valència, indiqueu, per molècules de metà CH4, triclorur de fòsfor PCl3 i hexafluorur de sofre SF6:

 1. El nombre de parells d'electrons d'enllaç i de parells d'electrons solitaris que tenen (0,5 punts)
 2. L'ordenació espacial dels parells d'electrons de valència per a l'àtom central (0,5 punts)
 3. La geometria que té la molècula (0,5 punts)

Qüestió 2

Ordeneu, raonant la resposta, estos elements: sodi, alumini, silici, magnesi, fòsfor i clor, segons:

 1. El seu podre reductor (0,5 punts)
 2. El seu caràcter metàl·lic (0,5 punts)
 3. La seua electronegativitat (0,5 punts)

Qüestió 3

La reacció per a l'obtenció industrial de l'amoníac està basada en la reacció:

N2 (g) +3 H2 (g) ⇔ 2 NH3 (g) ; ΔHº = -92 KJ

Raoneu quin efecte produirà sobre l'equilibri cadascun dels canvis següents:

 1. Una disminució del volum del reactor a temperatura constant (0,5 punts)
 2. Un increment de la temperatura a pressió constant (0,5 putns)
 3. L'addició d'un catalitzador (0,5 punts)

Qüestió 4

 1. Quina és la diferència fonamental del concepte d'àcid base segons la teoria d'Arrhenius i de Brönsted i Lowry? (0,5 punts)
 2. Tenim els àcids següents: HClO4 (àcid fort) ; HF (Ka = 7·10-4) ; HClO (Ka = 3,2·10-8) Escriviu les bases conjugades respectives (0,5 punts)
 3. Ordeneu, raonant-ho, les bases conjugades de l'apartat b segons la seua força creixent com a bases (0,5 punts)

Qüestió 5

 1. Formuleu els composts següents: sulfat de sodi; òxid d'alumini; àcid hipoiodós; 2-pentanol, etil-metil-amina
 2. Anomeneu els composts següents: NaH2PO4, PbO2, BeCl2, CH3-CONH2, CH3-CH=CH-CH2-CH3. (0,75 punts)

Qüestió 6

Sabem que els potencials normals de reducció dels metalls potasi, cadmi i plata valen: Eº (K+/K) = -2,92 volts; Eº (Cd2+/Cd) = -0,40 volts ; Eº (A+/Ag) = +0,80 volts. Volem saber:

 1. Si estos metalls reaccionen amb una dissolució 1 M d'àcid clorhídric (0,75 punts)
 2. En cada cas, quin potencial acompanya el procés (0,75 punts)

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003