Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Optativa
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu quatre de les següents cinc qüestions. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Diferencieu entre un tipus de canvi fix i un altre flexible.
 2. Definiu què són els diners.
 3. Què és un cost fix de producció?
 4. Parlant de la política fiscal, expliqueu què és un estabilizador automàtic.
 5. Què és el producte interior brut en termes nominals?

B. Desplegueu la pregunta següent. Val tres punts.

El problema econòmic de l'escassetat i la necessitat d'elegir. Per a enfocar la pregunta heu de parlar del cost d'oportunitat, de la frontera de possibilitats de producció y del que signifiquen els punts que estan dins, fora o sobre la mateixa frontera. Ajudeu-vos de gráfics.

C. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Suposem la següent taula on es resumeix les possibilitats de producció d'una economia que produeix dos béns:

Opcions A B C D E
Aliments 10 8 6 3 0
Llibres 0 1 2 3 4
 1. Qué enteneu per frontera de possibilitats de producció (corba de transformació) d'una economia?
 2. Representeu gràficament la frontera de posibillitats de producció.
 3. Què signifiquen els punts sobre la frontera? Què significarien aquells que estigueren fora de la frontera? I els que estigueren dins?
 4. Expliqueu què és el cost d'oportunitat i calculeu el cost d'oportunitat quan l'economia passa del punt A al B, del B al C, del C al D i del D al E.
 5. Existeixen rendimients creixents, decreixents o constants? Justifiqueu la resposta.

Exercici B

A. Contesteu a quatre de les següents cinc qüestions. Expliqueu el concepte i poseu-ne un exemple. Cada una de les qüestions val un punt.

 1. Què és la competència perfecta?
 2. Quan diem que una moneda s'aprecia i quina en por ser la causa?
 3. Què és un cost variable de producció?
 4. En què consisteix el deflactor del producte interior brut?
 5. Què és l'elasticitat de la demanda?

B. Desplegueu la pregunta següent. Val tres punts.

Expliqueu el funcionamient del mecanisme de mercat a través de l'oferta, la demanda, el preu que relaciona les dues i l'equilibri final. Ajudeu-vos de gràfics.

C. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Llegiu la frase següent i comenteu-la. Parleu del que és el cost marginal, el cost d'oportunitat i com es relacionen ambdós. Expliqueu també com representaríeu una frontera de possibilitats de produccó tenint en compte els costos marginals i els costos d'oportunitats i què indicarien els punts sobre la frontera, així com els que estan dins i fora.

"La corba de costos marginals representa els costos d'oportunitat"

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003