Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Física
Obligatorietat: Obligatòria en la via Científico-Tècnològicai optativa en la de Ciències de la Salut
Durada: 90 minuts
Barem:

L'alumne haurà de realitzar una opció de cadascun dels blocs. La puntuació màxima de cada problema és de 2 punts, i la de cada qüestió d'1,5 punts.

Bloc I - Qüestions

Opció A

Un astronauta que es troba dins d'un satél-lit en òrbita al volant de la Terra a 250 km observa que no pesa. Quina és la raó d'aquest fenomen? Calculeu la intensitat del camp gravitatori a aquesta altura. Comenteu el resultat.

Dades: G = 6,67·10-11 S.I.;MTerra = 5,98·1024 kg; RTerra = 6370 Km

Opció B

La Terra gira al voltant del Sol realitzant una òrbita aproximadament circular. Si per qualsevol causa, el Sol perguera instàntaniament les tres quartes parts de la seua massa, continuaria la Terra en òrbita al voltant del Sol? Raoneu la resposta.


Bloc II - Qüestions

Opció A

D'una ona harmònica es coneix la pulsació ω = 100 s-1 i el nombre d'ones k = 50 m-1. Determineu la velocitat, la freqüencia i el període de l'ona.

Opció B

L'extrem d'una corda, que coincideix amb l' eixde coordenades OX, oscil·la amb un moviment harmònic simple amb una amplitut de 5 cm i una freqüència de 34 Hz. Aquesta oscil·lació es propaga, en el sentit positiu de l'eix Ox, amb la velocitat de 51 m/s. Si en l'instant inicial l'elongació de l'extrem de la corda és nul·la, escriviu l'equació que representa l'ona generada en la corda. Quina serà l'elongació de l'extrem de la corda en l'instant t = 0,1 s?


Bloc III - Problemes

Opció A

Es desitja dissenyar un espill esfèric que forme una imatge real, invertida i que tinga una mesura doble que els objectes situats a 50 cm de l'espill. Es demana:

  1. Tipus de curvatura de l'espill. Justifiqueu la resposta. (0,7 punts)
  2. Radi de curvatura de l'espill. (1,3 punts)

Opció B

Considereu un espill esfèric còncau de radi R = 20 cm. Obteniu analíticament i gràficament la posició i la grandària de la imatge d'un objecte real quan aquest es situa a les distànies 5 cm, 20 cm , i 30 cm del vèrtex de l'espill.


Bloc IV - Qüestions

Bloc IV. Opció A Opció A

Considereu dues espires A i B com les mostrades em la figura. Si per l'espira A passa un corrent d'identitat I constant, s'induirà corrent en l'espira B? I si la intensitat de l'espira A la fem variar amb el temp? Raoneu la resposta.

Opció B

Un electró es troba situat a l'interior d'un camp magnètic uniforme B. Si es comunica a l'electró, una velocitat inicial, determineu quina és la trajectòria que seguirà l'electró quan:

  1. La velocitat inicial és perpendicular al camp magnètic. (0,8 punts)
  2. La velocitat inicial és paral-lela al camp magnètic. (0,7 punts)

Bloc V - Qüestions

Opció A

És cert que l'àtom d'hidrogen pot emetre energia en forma de radiació electromagnética de qualsevol freqüencia? Raoneu la resposta

Opció B

Concepte d'isotop i les seues aplicacions.


Bloc VI - Problemes

Opció A

L'eradicació parcial de la glándula tiroide en pacients que pateixen d'hipertiroïdisme s'aconsegueix gràcies a un compost que conté el nùclid radioactiu del oide 131I. Aquest compost s'injecta en el cos del pacient, es concentra en la tiroide i destrueix les seues cèl-lules. Determineu quants grams de núclid 131I s'han d'injectar en un pacient per tal d'aconseguir una activitat de 3,7·109 Bq (de sintegracions/s). El temps de vida mitjà del 131I és 8,04 dies.

Dada: u = 1,66·10-27 Kg

Opció B

Les masses atómiques del 147N i del 157N són 13,99922 u i 15,000109 u, respectivament. Determineu l'energia d'enllaç d'ambdós, en eV. Quin és el més estable?

Dades:
Masses atòmiques: neutró : 1,008665 u ; protó : 1,007276 u;

Velocitat de la llum: c = 3·108 m/s ; u = 1,66·10-27 Kg ; e = 1,6·10-19 C

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004